zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Obiekt na sprzedaż 2 229,00 m²

Oferta bezpośrednia

663 239 zł Zapytaj o kredyt >

Pyskowice

Powierzchnia:
2 229,00 m²
Cena za m²:
298 zł/m²
Projekt i wykończenie "POD KLUCZ" od redNet Dom Zapytaj o ofertę wykończenia >
Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

pokaż/schowaj
Przeznaczenie lokalu
obiekt
Data dodania
2021-04-09
Data aktualizacji
2022-08-06

Opis oferty
Opis oferty
pokaż/schowaj

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze

OGŁASZA

Przetarg pisemny nieograniczony:

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonejw Pyskowicach przy ul. Powstańców Śląskich 11, powiat gliwicki, województwo śląskie, gmina Pyskowice, obręb Pyskowice, arkusz mapy 6, obejmującej działkę oznaczoną geodezyjnie numerem 807/180 o powierzchni 0,2229ha wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00046721/1.

Budynki i budowle posadowione na nieruchomości, stanowiące przedmiot sprzedaży:

- budynek administracyjno-biurowy o powierzchni użytkowej 243,34 m2 (wpisany do gminnej ewidencji zabytków Gminy Pyskowice ), oznaczony w wypisie z rejestru budynków nr 2784;

- kompleks 4 budynków o funkcji warsztatowo-garażowej o łącznej powierzchni użytkowej 134,10 m2, oznaczonych w wypisie z rejestru budynków numerami 2786, 2787, 2788, 2789;

- budynek administracyjny typu Mimet (kontenerowy), o powierzchni użytkowej 139,35 m2, oznaczony w wypisie z rejestru budynków nr 2790;

- wiata (obiekt garażowy) o powierzchni użytkowej 69,14 m2, oznaczony w wypisie z rejestru budynków nr 3535;

- budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 8,29 m2, oznaczony w wypisie z rejestru budynków nr 3470;

- ogrodzenie,

- drogi i place (utwardzenie terenu).

W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości znajdują się nieaktualne danew zakresie ilości i powierzchni budynków, sprostowanie tych danych nastąpi na podstawie aktualnej dokumentacji geodezyjnej do celów wieczystoksięgowych na wniosek wyrażony na etapie podpisywania aktu notarialnego zbycia praw do nieruchomości. Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od obciążeń i praw osób trzecich.

Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, jest w pełni uzbrojona

w podstawowe media. Działka nr 807/180 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice oznaczona jest symbolem: 9 M-U – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. W rejestrze gruntów działka oznaczona jest symbolem Bi – inne tereny zabudowane.

Zgodnie z treścią decyzji uwłaszczeniowej Wojewody Śląskiego z dnia 15.11.1999r.Nr GN.II-1/7222/743/97 użytkownik wieczysty winien wykorzystywać nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania w celu realizacji zadań statutowych z zachowaniem postanowień przepisów kodeksu cywilnego i przepisów szczególnych w tym zakresie obowiązujących.

Na terenie nieruchomości w przeszłości była prowadzona klasyczna produkcja gazu skutkująca zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego potwierdzonym wynikami badań sozologicznych będących w posiadaniu zbywcy. W stosunku do nieruchomości nie były przeprowadzane prace remediacyjne. Nieruchomość zgłoszona została do RDOŚ w Katowicach i została wpisana do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Z dokumentacją sozologiczną terenu można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Biura Ochrony Środowiska pod adresem e-mail: Zapytaj o Ofertę tel. 32 398 51 91. Udostępniona dokumentacja sozologiczna stanowi własność Zbywcy i nie podlega kopiowaniu ani innej formie dalszego udostępniania. W trakcie udostępniania dokumentacji sozologicznej istnieje możliwość sporządzania własnych notatek. Oświadczenie o zapoznaniu się z wynikami badań uwzględnione zostanie w zapisach umowy sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na to, że w obrębie nieruchomości znajduje się czynna sieć gazowa stanowiąca własność PSG sp. z o.o. (tj. podziemna stacja gazu wraz z gazociągami), przy sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona przez nabywcę na rzecz zbywcy nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu wraz z prawem dojściai dojazdu do wyżej opisanych elementów sieci gazowej na obszarze 560,00 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto w PLN: 663.239,30 zł (słownie złotych: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych 30/100).

Wadium wynosi 5% ceny wywoławczej tj. 33.161,97 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych 97/100).

Informacja o podatku VAT: dostawa nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VATna podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o podatku od towarów i usług, z możliwością rezygnacji ze zwolnienia na podstawie oświadczenia stron transakcji (gdy nabywca jest podatnikiem VAT czynnym), przy zachowaniu warunków wynikających z art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004, Nr 54, poz.535 z późń.zm.). Wówczas dostawa będzie opodatkowana wg stawki VAT 23%.W przypadku, gdy dostawa nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia VAT, wówczas będzie podlegać opodatkowaniu PCC.

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi pod warunkiem, że podmioty i organy administracji do tego uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie złożą oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu.

Warunki przetargu:

1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 20 kwietnia 2021r. Wadium można wnieść w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, wekslach z poręczeniem wekslowym banku. W tytule wadium należy wpisać: „Wadium - przetarg Pyskowice ul. Powstańców Śląskich 11”.

2.Wadium w pieniądzu powinno być wniesione przelewem na rachunek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, prowadzony w Banku PEKAO S.A. nr 03 1240 6292 1111 0010 5495 8286 (PEKAO-WADIA, ZABEZPIECZENIA, KAUCJE ZABRZE).

Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

4. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia; jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niżw gotówce, wadium ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny. Wadium złożone w innej formie niepieniężnej obowiązuje przez cały okres związany ofertą. Z treści gwarancji powinno wynikać, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie.

5. Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

6. Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta,nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym przez zbywcę terminie lub uchyli się od zawarcia umowy.

7. Miejsce, termin i tryb składania ofert:

Oferty należy przesłać w zapieczętowanej kopercie w terminie do dnia 21 kwietnia 2021r. na adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzuul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze albo składać osobiście pod adresem j.w. do godziny 9.45. Koperta winna zawierać adnotację „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości położonej w Pyskowicach przy ul. Powstańców Śląskich 11 – nie otwierać”.

8. Miejsce i termin przetargu :

Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2021r. o godzinie 10.00w siedzibie organizatora przetargu, tj. Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.w Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze (II piętro, pokój 209, budynek B).

9. Oferta jest wiążąca w okresie 30 dni od daty przetargu. Termin związania ofertą może być przedłużony za zgodą stron.

10. Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty oraz zwrotu wadium, jeżeli złoży w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu jako miejsce składania ofert, przed ustalonymw ogłoszeniu o przetargu terminem otwarcia ofert, pisemny wniosek o wycofanie swojej oferty wraz z podaniem nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium.

11. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, zbywca poinformuje oferentów o trybie w jakim będzie kontynuowany przetarg wraz z podaniem terminu i miejsca licytacji lub terminu i miejsca dostarczenia oferty.

12. Wymagane dokumenty przy składaniu oferty :

a) W przypadku osoby fizycznej oświadczenie (kwestionariusz zawierający dane osobowe) oferenta lub oświadczenie (kwestionariusz zawierający dane osobowe) osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta. W celu weryfikacji danych osobowych dowód osobisty powinien być udostępniony do wglądu komisji przetargowej.

b) Dowód wpłaty wadium wraz z oświadczeniem oferenta o przyjęciu do wiadomości, że wadium przepada na rzecz zbywcy jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta,

uchyli się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez zbywcę albo jeżeli nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej, oraz nr rachunku, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.

c) W przypadku pełnomocnika reprezentującego oferenta, pełnomocnictwo czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem osoby udzielającej pełnomocnictwa.

d) W przypadku osoby prawnej, aktualny odpis lub wydruk z właściwego rejestru nie starszy niż 14 dni od daty oferty, w którym ujawnieniu podlega sposób reprezentacji.

e) W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, aktualny wydrukz bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie starszy niż 14 dni od daty oferty.

f) W przypadku osoby fizycznej, gdy oferent pozostaje w związku małżeńskim,a nieruchomość będzie nabywana do majątku wspólnego ze środków pochodzących z tego majątku – zgodę małżonka oferenta na zawarcie umowy kupna nieruchomości.

g) W przypadku gdy oferentem jest spółka cywilna, umowa spółki.

h) Oświadczenie właściwych organów lub podmiotów o wyrażeniu zgody na udział w przetargu i na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości – jeżeli akt prawny stanowiący podstawę powstania lub regulujący działania oferenta (umowa spółki, akt założycielski, statut, przepisy prawa itp.) wymagają takiej zgody wraz z odpisem dokumentu, który wskazuje na wymóg i warunki udzielenia takiej zgody. Wraz z ww. dokumentami osoby uprawnione do reprezentacji winny złożyć oświadczenie o aktualności przedstawionych danych dotyczących reprezentacji na moment przeprowadzenia przetargu.

i) Promesę wydania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (jeżeli jest wymagana).

j) Pisemne zobowiązanie uczestnika przetargu do wpłacenia zaoferowanej ceny najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego lub, w przypadku finansowania nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu, najpóźniej 7 dni od podpisania aktu notarialnego. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego zbywcy prowadzonego w Banku PEKAO S.A. nr 91 1240 4227 1111 0000 4845 1130 (PEKAO-BIEŻĄCY ZABRZE).

k) Oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w tym podatku od czynności cywilno-prawnych, opłat notarialnych powiększonych o podatek VAT i opłat sądowych oraz w przypadku, gdy przedmiotem transakcji jest prawo użytkowania wieczystego oświadczenie o zobowiązaniu do zwrotu opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu proporcjonalnie za okres od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości do końca roku, o ile zachodzi taka sytuacja, która to wartość zwrotu zostanie doliczona do należności z tytułu zbycia nieruchomości i wykazana na fakturze dokumenującej sprzedaż nieruchomości wg stawki VAT obowiązującej dla dostawy zbywanej nieruchomości.

l) Oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami i warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu oraz informacjami dostępnymi w siedzibie sprzedającego, oraz że je akceptuje bez zastrzeżeń.

m) Oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się ze stanem faktycznymi prawnym przedmiotu przetargu oraz ze stanem zanieczyszczeń nieruchomościi akceptuje ten stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

n) Oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z zakresem służebności przesyłu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz że zobowiązuje się do ustanowieniaw umowie kupna nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu nieodpłatneji nieograniczonej w czasie służebności przesyłu wraz z prawem dojścia i dojazdu dla posadowionych na nieruchomości elementów czynnej sieci gazowej własności zbywcy.

o) Oświadczenie oferenta, że nie jest małżonkiem, dzieckiem, rodzicem członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie oraz osób, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu.

p) Oświadczenie oferenta, że nie jest osobą, która pozostaje z prowadzącym przetargw takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

q) Oświadczenie w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna (lub gdy ofertę składa osoba uprawniona do reprezentowania oferenta), w zakresie zapoznania się przez oferenta z informacją podaną w niniejszym ogłoszeniu o przetargu w pkt 17.

r) Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta albo firmę lub nazwę oraz siedzibę, numer NIP lub oświadczenie o braku numeru NIP, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

s) Oferta powinna zawierać oferowaną cenę netto w PLN (cyfrowo i słownie) odpowiadającą co najmniej cenie wywoławczej oraz datę sporządzenia oferty i podpis oferenta (w przypadku osoby prawnej są to podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta zgodnie z właściwym dokumentem rejestrowym, bądź odpowiednią Uchwałą albo osoby umocowanej przez oferenta do złożenia oferty – pełnomocnik oferenta - na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa).

t) Oferta powinna zawierać oznaczenie nieruchomości, której oferta dotyczy.

u) W przypadku złożenia kopii dokumentów wymienionych powyżej powinny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji. Wszystkie dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia oferty (oferent winien zamieścić pisemne oświadczenie na tę okoliczność).

13. Sprzedający może w każdym czasie dokonać zmiany lub odwołać warunki przetargu oraz zakończyć przetarg w każdym czasie bez wybierania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. Sprzedającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu.

14. Zawarcie umowy sprzedaży z wybranym oferentem nastąpi w terminie i miejscu uzgodnionym przez strony, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert

– chyba że strony przedłużyły termin związania ofertą. Wydanie nieruchomości nabywcy następuje po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego i po zapłaceniu całej ceny nabycia.

15. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:

a) zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu uzgodnionym ze zbywcą i ustanowienia na rzecz zbywcy nieodpłatneji nieograniczonej w czasie służebności przesyłu wraz z prawem dojścia i dojazdu dla posadowionych na nieruchomości elementów czynnej sieci gazowej będącej we własności zbywcy.

b) złożenia w treści aktu notarialnego oświadczeń następującej treści :

15b.1. Nabywca przyjmuje do wiadomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, iż przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana była w przeszłości w celach przemysłowych i nosi znamiona zanieczyszczeń.

15b.2. Nabywca oświadcza, że nie będzie żądał od sprzedawcy – spółki pod firmą: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przeprowadzenia dodatkowych badań stanu środowiska gruntowo-wodnego nieruchomości ani też dodatkowych interpretacji posiadanych przez sprzedającą Spółkę wyników badań.

15b.3. Nabywca oświadcza, że skorzystał z przysługującego mu prawa do zapoznania sięz dokumentacją sozologiczną nieruchomości.

15b.4. Nabywca oświadcza, że znany jest mu stan nieruchomości, w szczególności fakt, istnienia zanieczyszczeń gruntów i wód gruntowych spowodowanych prowadzonąw przeszłości na terenie działalnością przemysłową, w szczególności, choć nie wyłącznie, opisaną w raportach z badań stanu zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego oraz oświadcza, że nie będzie żądał od spółki pod firmą: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przeprowadzenia dodatkowych badań stanu zanieczyszczeń nieruchomości.

15b.5. Nabywca przyjmuje do wiadomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, iż przedmiotowa nieruchomość została zgłoszona do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach jako historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi.

15b.6. Nabywca oświadcza, że akceptuje w pełni stan faktyczny i prawny nieruchomości oraz oświadcza, że w okresie pomiędzy zawarciem umowy przenoszącej prawo użytkowania

wieczystego, a wpisem strony kupującej do ewidencji gruntów i budynków przejmuje wszelką odpowiedzialność za nieruchomość i potencjalne roszczenia, jakie mogą powstać w tym okresie.

15b.7. W zakresie dozwolonym przez prawo Nabywca zrzeka się wszelkich roszczeń, jakie mogą przysługiwać nabywcy względem sprzedawcy, tj. spółki pod firmą: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, w tym rękojmi z tytułu wad i przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za zobowiązania w zakresie remediacji nieruchomości, niezależnie od tego czy są one znane Nabywcy na dzień złożenia niniejszego oświadczeniai czy są opisane w raporcie badań stanu środowiska gruntowo-wodnego oraz zrzeka się wszelkich roszczeń wobec spółki pod firmą: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie z tytułu konieczności poniesienia ewentualnych przyszłych kosztów remediacji

nieruchomości lub usunięcia innej niezidentyfikowanej dotychczas, podziemnej infrastruktury pogazowniczej.

15b.8. Nabywca oświadcza, że ustalona cena wyczerpuje wszelkie roszczenia z tytułu zawarcia niniejszej umowy, że nie będzie wysuwać względem spółki pod firmą: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie z tego tytułu żadnych innych roszczeń, w szczególności mogących powstać z tytułu ewentualnych przyszłych kosztów remediacji nieruchomości, oraz rękojmi ustawowej dotyczącej użyteczności nieruchomości w związku z jej zanieczyszczeniem w szczególności koszty remediacji.

15b.9.Nabywca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie nie ponosi odpowiedzialności za niezidentyfikowane zanieczyszczenie podczas wykonywanych badań zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych oraz pozostałości innej, podziemnej infrastruktury pogazowniczej.

a) pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu,w szczególności opłat notarialnych powiększonych o podatek VAT, opłat sądowych, podatku od czynności cywilno-prawnych w przypadku, gdy dostawa nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia VAT.

b) wpłaty na rachunek bankowy zbywcy prowadzony w Banku PEKAO S.A. nr 91 1240 4227 1111 0000 4845 1130 różnicy pomiędzy zarachowanym na poczet ceny nabycia wadium a ceną nabycia, przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli oferent nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie, traci prawo nabycia. Zapłata ceny powinna nastąpić najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego, chyba, że potencjalny nabywca finansuje nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu - wówczas zapłata ceny może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego zbywcy.

16. Informacje na temat nieruchomości, dokumentacji jej dotyczącej oraz warunkówi zasad uczestnictwa w przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątkuw godzinach od 7.00 do 15.00 (z wyjątkiem dnia przetargu) w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu , w Dziale Nieruchomości i Transportu, Sekcja Nieruchomości i Administracji przy ul. Mikulczyckiej 5, 41-800 Zabrze, budynek 03A, pokój 24 (telefon kontaktowy: +48 32 398 54 38, +48 32 398 54 39).

Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim umówieniu terminu z Kierownikiem Gazowni w Gliwicach przy ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice (telefon kontaktowy: +48 32 398 55 51, kom. +48 605 852 739).

Z dokumentacją sozologiczną terenu można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Biura Ochrony Środowiska w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. w Zabrzu przy ul. Mikulczyckiej 5, 41-800 Zabrze (telefon kontaktowy: +48 32 398 51 91, kom. +48 601 923 219, e-mail: Zapytaj o Ofertę). Udostępniona do wglądu dokumentacja sozologiczna stanowi własność zbywcy i nie podlega kopiowaniu ani innej formie dalszego udostępniania. W trakcie udostępniania dokumentacji sozologicznej istnieje możliwość sporządzenia własnych notatek. Oświadczenieo zapoznaniu się z badaniami sozologicznymi terenu zbywanej nieruchomości uwzględnione zostanie w zapisach umowy sprzedaży nieruchomości.

17. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Zapytaj o Ofertę Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą

w celu realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości i są niezbędne do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art.6, ust. 1,

lit.b). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne, firmy doradcze, dostawcy systemów informatycznych współpracujący z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

18. Przetarg ma formę pisemną i nie wymaga osobistego stawiennictwa.

Informacja o przetargu i jego wyniku zostanie opublikowana na stronie internetowej www.psgaz.pl, zakładka: Dla Kontrahenta, Nieruchomości i majątek na sprzedaż.

Skontaktuj się z oferentem

pokaż/schowaj
Oferta Bezpośrednia
GC Trader

Numery kontaktowe:

Pokaż numer
Zapytaj o ofertę