zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Obiekt na sprzedaż 2 942,59 m²

Oferta bezpośrednia

5 000 100 zł Zapytaj o kredyt >

Główna 9, Międzyzdroje

Powierzchnia:
2 942,59 m²
Cena za m²:
1 699 zł/m²
Projekt i wykończenie "POD KLUCZ" od redNet Dom Zapytaj o ofertę wykończenia >
Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

pokaż/schowaj
Przeznaczenie lokalu
obiekt
Data dodania
2021-03-30
Data aktualizacji
2022-08-06

Opis oferty
Opis oferty
pokaż/schowaj

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBINIE PRZY UL. GŁÓWNEJ 6

Organizator przetargu:

Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie

ul. Matejki 22

70-530 Szczecin

działający w imieniu:

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie

ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej:

Nieruchomość gruntowa zabudowana – stanowiąca działkę gruntu o numerze ld dz. 320704_5.0024.7 – B-RVI, o powierzchni 13.075,00 m2, położona przy ul. Głównej 6 w Lubinie, gmina Międzyzdroje , województwo zachodniopomorskie.

Na w/w działce gruntu usytuowane są następujące budynki:

nr 1 – o pow. netto: 956,77 m2,

nr 2 – o pow. netto: 859,82 m2,

nr 3 – o pow. netto: 318,10 m2

nr 4 – o pow. netto: 318,10 m2

nr 5 – o pow. netto: 318,10 m2,

budynek kotłowni – o pow. netto 171,70 m2.

Dla wskazanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem SZ1W/00027112/8. Szczegółowy opis nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu.

Cena wywoławcza oraz informacja o opodatkowaniu sprzedaży podatkiem VAT

Cena wywoławcza wynosi 5 000 100,00 zł (słownie: pięć milionów sto złotych).

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wszelkie opłaty, koszty notarialne i sądowe oraz inne koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący.

Termin i miejsce składania pisemnych ofert

Oferty należy składać w terminie do 20.04.2021 roku do godz. 15:00

w siedzibie Oddziału ZUS w Szczecinie przy ul. Matejki 22 pok. 113 (sekretariat ZUS) w dniach pracy urzędu lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia oferty cenowej oraz dokumentów i oświadczeń, o których mowa w regulaminie przetargu, w zaklejonej kopercie z adnotacją:

„Oferta - sprzedaż nieruchomości w Lubinie ul. Główna 6.

Nie otwierać przed 23 kwietnia 2021 r. godz. 11:00”

do siedziby Oddziału ZUS w Szczecinie przy ul. Matejki 22, pok. 113 (sekretariat ZUS) w terminie do dnia 20 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00.

Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w obecności oferentów w dniu 23 kwietnia 2021 roku o godz. 11:00 w siedzibie Oddziału ZUS w Szczecinie przy ul. Matejki 22, pokój nr 115.

Warunki przystąpienia do przetargu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 2 do regulaminu przetargu) oraz wniesienie wadium.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zawartych w niej oświadczeń i zobowiązań.

Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia

Wadium w wysokości 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 20 kwietnia 2021 r. na rachunek bankowy prowadzony dla ZUS:

– PKO BP 94 1020 5590 0000 0002 9330 7017, z dopiskiem:

„wadium – przetarg na sprzedaż nieruchomości w Lubinie ul. Główna 6”

Potwierdzenie wpłaty wadium należy załączyć do oferty.

Za termin wniesienia wadium zostanie przyjęty termin uznania rachunku Oddziału ZUS w Szczecinie.

Złożenie oferty i wpłata wadium stanowi równocześnie zobowiązanie Oferenta do przystąpienia do przetargu. Wadium wpłacone przez Oferenta nie podlega zwrotowi w przypadkach określonych w § 12 ust. 5 regulaminu przetargu.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna będzie w całości przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Organizatora przetargu.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży

Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał (tj. osoba ustalona jako nabywca nieruchomości), nie pokryje kosztów sporządzenia i nie parafuje w wyznaczonym terminie projektu aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości i nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży lub umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przekazanym przez organizatora przetargu (tj. uchyli się od zawarcia umowy), zostanie to uznane za rezygnację z zakupu przedmiotu przetargu i skutkować będzie odstąpieniem organizatora od zawarcia umowy, a w konsekwencji wpłacone przez uczestnika przetargu wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Zastrzeżenie dot. prawa zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

W takim przypadku organizator zwraca wniesione wadium wraz z odsetkami banku organizatora przetargu, nie później niż przed upływem 5 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Termin i miejsce zapoznania się z regulaminem przetargu

Szczegółowe warunki sprzedaży opisanej wyżej nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz sposób przygotowania oferty zawarte są w Regulaminie przetargu, z którym Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed przetargiem.

Treść ogłoszenia oraz regulamin dostępny jest w siedzibie Oddziału ZUS w Szczecinie przy ul. Matejki 22 pok.113 (sekretariat ZUS) lub na stronie https://www.zus.pl/o-zus/inne-ogloszenia/sprzedaz-i-wynajem-nieruchomosci .

Informacja o wizji lokalnej

Informacji na temat nieruchomości, wizji lokalnej oraz regulaminu przetargu udziela:

Pan Ireneusz Tymanowski, mail: Zapytaj o Ofertę, tel. 91 459 65 78, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00.

Informacja o możliwości zawarcia umowy sprzedaży przez organizatora dopiero po uzyskaniu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020 r. poz.735, z późn. zm.) w przypadku sprzedaży nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej kwotę 5 000 000 PLN Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na jej sprzedaż.

Informacja o prawie pierwokupu przysługującemu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

Na podstawie ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1100) Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (KZN) przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

W związku z powyższym uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany będzie, przed zawarciem umowy przenoszącej własność przedmiotowej nieruchomości, do parafowania projektu warunkowej umowy sprzedaży sporządzonego w formie aktu notarialnego.

Podpisanie aktu notarialnego umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie możliwe po uzyskaniu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej oraz w przypadku niewykonania prawa pierwokupu przez KZN.

Skontaktuj się z oferentem

pokaż/schowaj
Oferta Bezpośrednia
Ireneusz

Numery kontaktowe:

Pokaż numer
Zapytaj o ofertę