zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Mieszkanie na sprzedaż 175,18 m², Andrzeja Małkowskiego, Szczecin

Oferta bezpośrednia

175,18 m² 6 pokoi 3 piętro


  • Dane oferty
Nowe oferty

Cena całości

Cena całości 420 000 zł
Rata kredytu 1 547 zł ! Sprawdź
Cena za m² 2 398 zł

Metraż i szczegóły oferty

Metraż 175,18 m²
Liczba pokoi 6
Piętro 3
Data dodania 2019-11-07

Opis oferty Opis oferty

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku

i udziałem w nieruchomości gruntowejLp.: 1.

Położenie i opis lokalu: ul. Andrzeja Małkowskiego 26/18 (III piętro)
Opis: 6 pokoi, 2 kuchnie,
2 łazienki
z WC,
2 przedpokoje

Nr działki: nr dz.: 54

Obręb: Obr. 1042

Nr KW: KW SZ1S/00042696/3

Pow. lokalu: 175,18

Pow. działki w m2: 618

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodny z charakterem użytkowania

Udział w częściach wspólnych budynku i w nieruchomości gruntowej: 84/1000

Cena wywoławcza netto (zł): 420 000,00
(czterysta dwadzieścia tysięcy złotych)

w tym:
391 641,00
lokal mieszkalny

28 359,00
udział
w nieruchomości gruntowej

Wadium (zł): 21 000,00
(dwadzieścia jeden tysięcy złotych)


Pierwszy przetarg odbył się 01.10.2019 r.


PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.01.2020 r. O GODZ. 12,30 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, sala 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro).


Sprzedaż lokalu mieszkalnego wiąże się ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej.

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz cena za udział w nieruchomości gruntowej, z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.

Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, poz. 1629, poz. 2193, poz. 2215, poz. 2244, poz. 2392, poz. 2433, poz. 2354, z 2016 r., poz. 2024, z 2019 r. poz. 675, poz. 1018) jest zwolniona z podatku VAT.

Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej, płatne są nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;

- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.


Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasto Szczecin

Bank PKO BP S.A. 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia 07.01.2020 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, imię i nazwisko lub nazwę oferenta, numer Pesel lub numer NIP.


Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.


Informacje dodatkowe dotyczące lokalu mieszkalnego:

1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie jednostki planistycznej S.Z.02 wskazanej w Studium uchwalonym Uchwałą Nr XVII/470/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin. Dla jednostki planistycznej S.Z.02, dla której określono następujące kierunki: funkcja dominująca – wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wysokiej intensywności i mieszkaniowo-usługowa, funkcje uzupełniające – zabudowa usługowa, w tym usługi handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², usługi publiczne. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia w/w studium.

2. Lokal mieszkalny nr 18 położony w budynku przy ul. Andrzeja Małkowskiego 26 uzyskał zaświadczenie znak: WUiAB-S.7120.105.2018.ML z dnia 01.03.2018 r. o samodzielności, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r., poz. 716, poz. 1496, poz. 1506, z 2019 r., poz. 737, poz. 1309, poz. 1469).

3. Stan techniczny lokalu mieszkalnego opisany został w Protokole zdawczo – odbiorczym z dnia 21.02.2017 r. oraz Protokole stanu technicznego z dnia 14.10.2016 r. i w Zgłoszeniu wolnego lokalu mieszkalnego z dnia 21.02.2017 r.

4. Nabywca lokalu zobowiązany jest do uczestnictwa w kosztach eksploatacji, remontów budynku oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Nabywca udziału w nieruchomości gruntowej zapewni służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

6. Nieruchomość oraz lokal mieszkalny wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w nieruchomości gruntowej jest wolny od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań Gminy Miasto Szczecin.

7. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

8. Zbywany lokal mieszkalny nr 18 położony w budynku przy ul. Andrzeja Małkowskiego 26 w Szczecinie zostanie udostępniony do lustracji, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych Działem Techniczno – Eksploatacyjnym z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 34c, tel. 91 482 9072.

9. Z dokumentacją lokalu mieszkalnego można zapoznać się w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – Referat ds. sprzedaży lokali Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 424 5433.


Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.


Informacji związanych z procedurą przetargową udziela

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości-

Referat ds. sprzedaży lokali

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 424 5433

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.pl


Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.


Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.05.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348, z 2017 r. poz.1509, z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716, poz. 1924) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.

Kontakt:
Urząd Miasta Szczecin - Jaromira K.-B.
tel: 91 424 5433
Zapytaj o Ofertę


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z oferentem

Oferta Bezpośrednia
Urząd Miasta Szczecin - Jaromira K.-B.
telefon:
pokaż numer telefonu

Podobne oferty

Szczecin, Andrzeja Małkowskiego

420 000 zł

175,18 m² 6 pokoi 3 piętro
Zapytaj o ofertę
  • Oglądane (0)
  • Zapamiętane (0)
Zadzwoń
Napisz
Oglądane (0)
Polub Tabelaofert.pl na Facebooku
Promocje i Premiery Mieszkaniowe Zapisz się na newsletter i dowiedz się pierwszy
Subskrybuje już 18 207 osób
Chcę otrzymywać premierowe oferty oraz informacje o promocjach
Później
Tak
Wystąpił błąd, nie udało się wysłać danych.
Oferta, do której wysłano zgłoszenie jest nieaktywna. Zapisz się na nasz newsletter, aby dowiedzieć o się pierwszy o podobnych ofertach.
Drogi użytkowniku, ciastka zostały usunięte.
Wystąpił nieoczekiwany błąd, nie udało się wysłać danych, proszę odświeżyć stronę.
Dziękujemy, wkrótce otrzymasz od nas pierwsze informacje o podobnych ofertach i promocjach.