zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Lokal użytkowy na sprzedaż 4 141,31 m², Zgon

Oferta bezpośrednia

740 000 zł

Zapytaj o kredyt

4 141,31 m²


  • Dane oferty

Cena całości

Cena całości 740 000 zł
Rata kredytu Zapytaj o kredyt
Cena za m² 179 zł

Metraż i szczegóły oferty

Metraż 4 141,31 m²
Piętro parter
Przeznaczenie lokalu handel i usługi
Data dodania 2019-06-11

Opis oferty Opis oferty

OGŁOSZENIE NADLEŚNICTWA STRZAŁOWO

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78 poz. 532)

NADLEŚNICTWO STRZAŁOWO OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY

NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (były ośrodek wypoczynkowy w Zgonie) położonej nad jeziorem Mokre, w miejscowości Zgon 11, 11-710 Piecki, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, stanowiącej działkę o nr 3182/4, obręb ewidencyjny 0023 Zgon, gmina Piecki, rodzaj użytku Bi, o powierzchni 2,3072 ha. Nieruchomość zabudowana stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwa Strzałowo. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (droga krajowa nr 59) przez drogę wewnętrzną nr 69. Nadleśnictwo Strzałowo dodatkowo zobowiązuje się do notarialnego ustanowienia służebności dojazdu do sprzedawanej nieruchomości pasem drogi szerokości 5 m biegnącym przez działkę 3182/2.

Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i prawne po wniesieniu wadium w terminie i wysokości określonej w pkt. 10 niniejszego ogłoszenia.

1) Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OL1M/00019525/3 w Sądzie Rejonowym w Mrągowie.

2) Opis i sposób zagospodarowania nieruchomości: na działce znajdują się:

a) budynek gastronomiczno-usługowy o powierzchni użytkowej 1900,8 m2 w stanie technicznym średnim,

b) budynek hotelowy piętrowy nr 1 o powierzchni użytkowej 1067,39 m2 w stanie średnim,

c) budynek hotelowy piętrowy nr 2 o powierzchni użytkowej 1067,39 m2 w stanie złym,

d) budynek transformatora o powierzchni użytkowej 31,74 m2 w stanie średnim,

e) magazyn żelbetowy o powierzchni użytkowej 23,39 m2 w stanie średnim,

f) budynek sanitariatu o powierzchni użytkowej 21,87 m2 w stanie średnim,

g) 9 budynków kempingowych o powierzchni użytkowej 17,67 m2 w stanie złym,

h) 2 budynki kempingowe o powierzchni użytkowej 11,06 m2 w stanie złym,

i) studnia głębinowa szt. 1 i zewnętrzna instalacja wodociągowa w stanie średnim,

j) instalacja kanalizacyjna z dwoma zbiornikami na ścieki płynne oraz studzienkami w stanie średnim,

k) zewnętrzna instalacja elektryczna podziemna wraz z oświetleniem zewnętrznym w stanie złym.

Istnieje możliwość podłączenia się do zbiorczej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (przepompownie znajdują się przy sprzedawanej nieruchomości).

3) Obciążenia nieruchomości: służebność przesyłu na rzecz Energa Operator S.A., nie obejmująca działki będącej przedmiotem sprzedaży.

4) Nieruchomość jest wolna od zobowiązań, przy czym przed Sądem Rejonowym w Mrągowie toczy się postępowanie o przywrócenie naruszonego posiadania nieruchomości wszczęte przez osobę nie mającą tytułu prawnego do nieruchomości.

5) Nieruchomość nie jest wpisana do Księgi Rejestru Zabytków województwa warmińsko-mazurskiego.

6) Zgodnie z zaświadczeniem Wójta Gminy Piecki dla działki 3182/4 położonej w obrębie Zgon, gmina Piecki, brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka nie znajduje się w granicach obszarów: zdegradowanego i rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, jak również nie znajduje się w granicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 niniejszej ustawy. Dla wyżej wymienionej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzja o lokalizacji celu publicznego. Nieruchomość położona jest na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

7) Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej wynosi 740 000,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści tysięcy 00/100 zł); do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży będzie ona objęta tym podatkiem. Postąpienie wynosi 7 500 zł.

8) Dodatkowe informacje dotyczące w/w nieruchomości i przetargu można uzyskać w Nadleśnictwie Strzałowo, Strzałowo 2, 11-710 Piecki, w dziale Sekretarza Nadleśnictwa, telefonicznie pod numerem 89 7422211, fax. 89 7421165, w dni robocze w godzinach 8:00-14:00 lub za pośrednictwem poczty e-mail (Zapytaj o Ofertę).

9) Przetarg odbędzie się dnia 12.07.2019 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Nadleśnictwa Strzałowo, Strzałowo 2, 11-710 Piecki, w sali historycznej (pokój nr 16 położony na poddaszu).

10) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 74 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące 00/100 złotych). Ustala się następujące formy i terminy wniesienia wadium:

a) przelewem na konto BOŚ S.A. O/Olsztyn 79 1540 1072 2001 5050 6741 0001 (tytuł przelewu: „Wadium sprzedaż Zgon”) Wniesienie wadium przelewem będzie skuteczne, jeśli znajdzie się ono na rachunku bankowym sprzedawcy nie później niż do dnia 12.07.2019 r. do godz. 9:00

b) w formie gwarancji bankowej, złożonej do kasy Nadleśnictwa - do dnia 11.07.2019 r. do godziny 12:00.

Gwarancja bankowa musi zostać udzielona na okres nie krótszy niż 60 dni licząc od daty przetargu. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez sprzedawcę w terminie jej ważności, zobowiązanie gwaranta do wypłaty sprzedawcy pełnej kwoty wadium w razie nie uiszczenia przez oferenta ceny nabycia przedmiotu przetargu w terminie określonym w pkt 11 oraz w okolicznościach określonych w § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Osoby fizyczne, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1090) zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 11.07.2019 r. oraz złożą do tego dnia w siedzibie Nadleśnictwa (Strzałowo 2, 11-710 Piecki), w sekretariacie, następujące dokumenty:

- oryginał zaświadczenia lub decyzji stwierdzającej uprawnienie do zaliczenia wartości pozostawionych nieruchomości na poczet ceny sprzedaży, z adnotacją właściwego wojewody o wyborze formy rekompensaty, stosownie do art. 7 ust. 3 i 4 wyżej powołanej ustawy;

- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

11) Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustala się nie później niż do godz. 1300 w dniu poprzedzającym podpisanie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, co oznacza, że do tego terminu pieniądze muszą się znaleźć na rachunku bankowym Nadleśnictwa Strzałowo.

12) Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Nadleśnictwo Strzałowo może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

13) Osoby uczestniczące w dniu 12.07.2019 roku w przetargu winny posiadać celem okazania Komisji przetargowej następujące dokumenty:

a) dowód osobisty,

b) aktualny odpis z KRS – dotyczy osób reprezentujących osoby prawne,

c) pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.Kupujący ponosi wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, w tym opłaty wynikające ze sporządzenia aktu notarialnego, opłaty sądowe, skarbowe oraz podatki.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.

Nadleśnictwo może odwołać przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.Nadleśniczy: Zbigniew CiepluchKontakt:
Nadleśnictwo Strzałowo
tel: 89 7422211
Zapytaj o Ofertę


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z oferentem

Oferta Bezpośrednia
Nadleśnictwo Strzałowo
telefon:
pokaż numer telefonu

Podobne oferty

Piecki, Zgon

740 000 zł

4 141,31 m²
Zapytaj o ofertę
  • Oglądane (0)
  • Zapamiętane (0)
Zadzwoń
Napisz
Oglądane (0)
Polub Tabelaofert.pl na Facebooku
Promocje i Premiery Mieszkaniowe Zapisz się na newsletter i dowiedz się pierwszy
Subskrybuje już 16 197 osób
Chcę otrzymywać premierowe oferty oraz informacje o promocjach
Później
Tak
Wystąpił błąd, nie udało się wysłać danych.
Oferta, do której wysłano zgłoszenie jest nieaktywna. Zapisz się na nasz newsletter, aby dowiedzieć o się pierwszy o podobnych ofertach.
Drogi użytkowniku, ciastka zostały usunięte.
Wystąpił nieoczekiwany błąd, nie udało się wysłać danych, proszę odświeżyć stronę.
Dziękujemy, wkrótce otrzymasz od nas pierwsze informacje o podobnych ofertach i promocjach.