zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Działka na sprzedaż 6 742,00 m², Ruda Śląska Chebzie

Oferta bezpośrednia

1 052 000 zł

6 742,00 m² przemysłowa


  • Dane oferty

Cena całości

Cena całości 1 052 000 zł
Cena za m² 156 zł

Metraż i szczegóły oferty

Metraż 6 742,00 m²
Rodzaj działki przemysłowa
Data dodania 2019-05-23

Opis oferty Opis oferty

Prezydent Miasta Ruda Śląska

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Chebziu u zbiegu ulic Jana Styczyńskiego i Zabrzańskiej, które w drodze przetargu zostaną sprzedane z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 10.04.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

1 Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są niezabudowane nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 6742 rn 2 własności Skarbu Państwa, położone w Rudzie Śląskiej - Chebziu u zbiegu ulic Jana Styczyńskiego i Zabrzańskiej, zapisane na k.m. 6, obręb Ruda, obejmujące stanowiące całość gospodarczą dziatki oznaczone numerami geodezyjnymi : 384/4 0 powierzchni 63 m 2 , użytek Bz, 385/4 0 powierzchni 286 m 2 , użytek Bz, (KW nr GLIS/00043510/9) i 387/4 0 powierzchni 6393 m 2 użytek Bz, (KW nr GLIS/00018864/1 ). Działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów.

Zarządzeniem nr 410/18 z dnia 16.11.2018 r. Wojewoda Śląski udzielił Prezydentowi Miasta Ruda Śląska zgody na sprzedaż opisanych powyżej nieruchomości.

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r., poz. 2701, działki nr 384/4, 385/4 i 387/4 stanowią tereny zabudowy usługowej (symbol planu 3U), a ponadto fragmentarycznie : tereny drogi publicznej klasy głównej ruchu przyśpieszonego (symbol planu IKGP2/3) - dziatki nr 384/4 i 385/4 i tereny dróg publicznych klasy lokalnej (symbol planu IKDL) - działka nr 387/4.

Osoby przystepuiące do przetargu są zobowiązane zapoznać sie z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Sląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami 3U, IKGP2/3 i IKDL.

3. Zbywane nieruchomości o nieregularnym kształcie zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie Drogowej Trasy Średnicowej, częściowo są porośnięte drzewami i krzewami; dziatki nr 384/4 i 385/4 posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej DTŚ, natomiast działka nr 387/4 posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych ulic Zabrzańskiej i Jana Styczyńskiego. Ze względu na charakterystykę układu drogowego oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w przedmiotowym rejonie, dojazd do opiniowanych nieruchomości winien odbywać się wyłącznie od strony ulicy Jana Styczyńskiego poprzez istniejący zjazd. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy ',wstąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. Wszelkie obiekty budowlane na przedmiotowym terenie powinny być lokalizowane zgodnie z warunkami określonymi w art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 z późn.zm.).

Przez nieruchomości przebiegają sieci:

kanalizacyjne:
- tłoczne - własności MPGM Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej oraz własności PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej;

- sanitarna o średnicy 300 mm, do której można odprowadzić ścieki bytowe - własności PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej; kanalizacja deszczowa; - prywatna.

Nabywca będzie zobowiązany ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Obciążenie nieruchomości polegać będzie na:

- prawie lokalizacji sieci kanalizacyjnej o średnicy 300 mm, tłocznej o średnicy 80 mm, o średnicy 160 mm oraz kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm na działce nr 387/4 pod powierzchnią gruntu,

- prawie nieograniczonego dostępu uprawnionego do sieci kanalizacyjnej w celu jej prawidłowej eksploatacji, modernizacji lub rozbudowy,

- zobowiązaniu do pozostawienia wzdłuż sieci kanalizacyjnej terenu wolnego od zabudowy trwałym urządzeniem i wolnego od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia.

- wodociągowa - nieczynne wodociągi, w tym jeden biegnący równolegle do ul. Zabrzańskiej;

- elektroenergetyczne - linie kablowe nN i SN; nieczynna sieć WN;

- teletechniczna - kanalizacja teletechniczna.

W rejonie przedmiotowych nieruchomości przebiegają sieci:

wodociągowa - wodociąg o średnicy 225 mm, ułożony wzdłuż ul. Zabrzańskiej, z którego może nastąpić doprowadzenie wody; kanalizacyjne - kanalizacja sanitarna o średnicy 300 mm, do której można odprowadzić ścieki bytowe; kanalizacja deszczowa o średnicy 300 mm będąca własnością Gminy miasta Ruda Śląska, przebiegająca wzdłuż ul. Zabrzańskiej; w rozwiązaniach projektowych należy przyjąć odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub na własny teren nieutwardzony oraz retencjonowanie wód opadowych; w przypadku braku warunków zagospodarowania wód opadowych w granicy własnej nieruchomości odbiornikiem dla nadmiaru wód opadowych i roztopowych może być wyżej opisana kanalizacja; wzdłuż przewodów wod.-kan. należy pozostawić pas o szerokości 2,0 m od osi przewodu wolny od wszelkiej zabudowy i trwałych nasadzeń; nabywca będzie zobowiązany do udostępniania terenu w celu konserwacji lub usunięcia zaistniałych awarii sieci; rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej oraz odwodnienie połaci dachowych i terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej;
elektroenergetyczne - linie kablowe nN i SN; istnieje możliwość zasilania projektowanych obiektów; gazowa - gazociąg niskiego ciśnienia DN 160, posadowiony w ul. Styczyńskiego, który po przeliczeniu opłacalności inwestycji może stanowić źródło gazu; teletechniczna - kanalizacja teletechniczna, ułożona wzdłuŻ ul. Styczyńskiego.
W przypadku związanych z faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

Wody opadowe i roztopowe z odwodnienia nieruchomości należy odprowadzić na własny teren nieutwardzony, do studni chłonnych lub zbiornika retencyjnego. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione.

Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej oraz odwodnienie połaci dachowych i terenu należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na przedmiotowym terenie i na terenach sąsiednich.

Zgodnie z opinią Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Ruda inwestycja położona jest na zlikwidowanym terenie górniczym Ruda Śląska-Wirek, w rejonie w którym do 2041 roku nie planuje się prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej pokładów węgla kamiennego oddziaływujących na przedmiotową nieruchomość; w wyniku dotychczasowej eksploatacji górniczej występują następujące zagrożenia dla nieruchomości: strefa uskokowa o zrzucie h-10 m, w odległości ok.60 m na stary zlikwidowany szyb Zachodni, w odległości ok. 60 m na W od nieruchomości; w okresie do 2041 wku prognozuje się wystąpienie następujących wpływów od projektowanej działalności górniczej na powierzchnię terenu w miejscu ww. nieruchomości: ze względu na wskaźniki deformacji E, T i R nie prognozuje się wystąpienia kategorii terenu górniczego; nie prognozuje się wystąpienia obniżeń terenu; istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o intensywności drgań odpowiadających 0 stopniowi w Górniczej Skali Intensywności Drgań - 2012 - przy maksymalnej prognozowanej prędkości drgań poziomych gruntu do 3 mm/ s oraz maksymalnym prognozowanym przyspieszeniu drgań poziomych gruntu do 40 mm/s 2 ; stosunki wodne nie ulegną zmianie; nie występują inne czynniki stanowiące zagrożenie dla rozpatrywanej nieruchomości; w rejonie rozpatrywanej nieruchomości nie występują złoża innych kopalin.

Zbywane nieruchomości są nieuzbrojone, w związku z czym nabywca we własnym zakresie i na własny koszt winien zapewnić wykonanie pełnej infrastruktury niezbędnej dla zamierzonej zabudowy, a ponadto ponieść wszelkie koszty związane z m.in. wykonaniem wjazdu z drogi publicznej, usunięciem drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją lub z dojazdem. Usunięcia drzew i krzewów należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.) Prace należy wykonać zgodnie z opinią AGN.6871.2.1 .2011 z dnia 1.06.2018 r.

Ponadto nabywca nieruchomości jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Utrzymanie czystości oraz gospodarkę z odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Państwo'" Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dla zbywanych nieruchomości, z tym że, winny być zachowane nw. warunki:

- charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, - przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione byty wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, - dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy przewidzieć postępowanie zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Miejski Konserwator Zabytków opiniuje pozytywnie zbycie przedmiotowych działek.

Zbycie gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego działek, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzację infrastruktury technicznej znajdującej się na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury.

Skarb Państwa nie zlecał wykonania badań geotechnicznych zbywanego gruntu i nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które w przeszłości mogły być posadowione na zbywanych nieruchomościach - w przypadku wystąpienia w gruncie pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 25.01.2019 r. Zbywany grunt wolny jest od długów i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nim.

Skarb Państwa nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic zbywanej nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 223) zapoznać się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m. in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu.

4. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 1.052.000,00 zł

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 8.08.2019 r. o godz. 12:00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła Il 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 1.08.2019 r. wpłaty wadium w wysokości 52.600,00 zł, z dopiskiem "wadium - ul. Styczyńskiego-Zabrzańska ” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek - środa 8:00 -16:00, czwartek 8:00 -18:00, piątek 8:00-14:00 (powyższe nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą); zaleca się przedłożenie dowodu wpłaty wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu;

jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,

Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie

pozostawione poza obecnymi granicami kraju

zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2097) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła Il 6, w terminie do dnia 1.08.2019 r. do godz. 18:00

Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis następującej treści: „Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa w Rudzie Śląskiej - Chebziu w rejonie ulic Styczyńskiego i Zabrzańskiej”. Zgłoszenie złożone bez napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu nie zostanie przyjęte. O terminie złożenia zgłoszenia decyduie data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:

- pisemne oświadczenie o uczestnictwie w przetargu, kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,

- pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu w dniu 08.08.2019 r.:

- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu, - pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości, - pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia o przetargu, tj. pełną treścią ogłoszenia i przyjęciu go bez zastrzeżeń, - pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami 3U, IKGP2/3 i IKDL, - pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, - pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium, - aktualnego odpisu z CEIDG lub z KRS - przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, - notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników, - pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna, - pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej), - pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów, - pisemnej informacji o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, jeżeli nieruchomość będzie nabywana przez jednego z małżonków, - pisemnego oświadczenia, że nieruchomość jest nabywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami kraju zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2097) oprócz dokumentów wymienionych w ust. 5b są zobowiązane przedłożyć oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzających prawo do rekompensaty z adnotacją właściwego wojewody o wpisie do rejestru osób posiadających uprawnienia do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami kraju, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ww. ustawy.

Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 10.520,00 zł. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wojewody Śląskiego. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

8. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia paetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy zbycia (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu. Po zawarciu umowy nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

10. Skarb Państwa zobowiązuje się wydać nabywcy wyżej opisane nieruchomości gruntowe w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy notarialnej.

11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym m.in. odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, uzbroić teren celem zapewnienia docelowej funkcji inwestycji,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

c) wykonać zjazd z drogi publicznej po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania, prowadzonego przez Wydział Dróg i Mostów,

d) zagospodarować nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem.

Nabywca będzie również zobowiązany:

- ustanowić nieodpłatną służebność przesytu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, udostępniać nieruchomości w celu konserwacji lub usunięcia awarii istniejących sieci uzbrojenia (zobowiązanie dotyczy także następców prawnych).

Skarb Państwa nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic zbywanych nieruchomości na gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Kontakt:
Urząd Miasta Ruda Śląska - Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223)
tel: 032/ 244-90-56
Zapytaj o Ofertę


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z oferentem

Oferta Bezpośrednia
Urząd Miasta Ruda Śląska - Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223)
telefon:
pokaż numer telefonu

Podobne oferty

Ruda Śląska, Chebzie

1 052 000 zł

6 742,00 m² przemysłowa
Zapytaj o ofertę
  • Oglądane (0)
  • Zapamiętane (0)
Zadzwoń
Napisz
Oglądane (0)
Polub Tabelaofert.pl na Facebooku
Promocje i Premiery Mieszkaniowe Zapisz się na newsletter i dowiedz się pierwszy
Subskrybuje już 16 490 osób
Chcę otrzymywać premierowe oferty oraz informacje o promocjach
Później
Tak
Wystąpił błąd, nie udało się wysłać danych.
Oferta, do której wysłano zgłoszenie jest nieaktywna. Zapisz się na nasz newsletter, aby dowiedzieć o się pierwszy o podobnych ofertach.
Drogi użytkowniku, ciastka zostały usunięte.
Wystąpił nieoczekiwany błąd, nie udało się wysłać danych, proszę odświeżyć stronę.
Dziękujemy, wkrótce otrzymasz od nas pierwsze informacje o podobnych ofertach i promocjach.