zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Działka na sprzedaż 3 037,00 m²

Oferta bezpośrednia

1 350 zł

Lipnica Mała

Powierzchnia:
3 037,00 m²
Cena za m²:
0 zł/m²
Projekt i wykończenie "POD KLUCZ" od redNet Dom Zapytaj o ofertę wykończenia >
Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

pokaż/schowaj
Rodzaj działki
leśna
Data dodania
2022-04-22
Data aktualizacji
2022-08-06

Opis oferty
Opis oferty
pokaż/schowaj

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczejPiotra Kowalczyka, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki,za cenę nie niższą niż 5% ceny oszacowania, która to cena oszacowania wynosi 27.000,00 zł, prawa własności nieruchomości w postaci nieruchomości gruntowych oznaczonych jako lasy i pastwiska trwałe, położonych w gminie Jabłonna obręb Lipnica Mała gmina Czorsztyn powiat nowotarski, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer NS1T/00149612/3.

Szczegółowy operat szacunkowy znajduje się w biurze syndyka i jest dostępny po wysłaniu zapytania e-mail na adres: Zapytaj o Ofertę

Cena wywoławcza (minimalna) jest równa 5% ceny oszacowania udziału stanowiącego własność upadłego i wynosi 1.350,00 zł.

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem: „PRZETARG – VI GUp 583/21 (Piotr Kowalczyk) – NIE OTWIERAĆ” w biurze syndyka w Bielsku-Białej, przy ul. Dworkowej 8/2, w terminie do dnia 25 sierpnia 2022 r., do godziny 15:00.

W przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii syndyka.

b) Wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł, na rachunek bankowy syndyka masy upadłości, tj. Bogumił Bertoldi, numer: 23 1090 1740 0000 0001 4650 4823 (wskazując w tytule wpłaty: Piotr Kowalczyk - wadium).

2. Oferta zakupu musi zawierać:

a) Imię i nazwisko, numer PESEL, dokładny adres oraz numer telefonu i adres e-mail - w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a w przypadku innego rodzaju podmiotu: nazwę firmy, dokładny adres, numer telefonu osoby uprawnionej do reprezentacji, numer NIP / KRS.

b) Oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy oferta;

c) Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo netto w walucie polskiej;

d) Sposób i termin zapłaty ceny, przy czym termin ten nie może być późniejszy niż wskazany w pkt 10, tj. 3 (trzy) dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży;

e) Oświadczenie czy cena nabycia zostanie pokryta ze środków własnych czy też zewnętrznego finansowania (np. kredyt);

f) Załączone potwierdzenie wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty;

g) Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży;

h) Pisemne oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne.

i) Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia.

3. Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie KRS lub innym właściwym rejestrze.

4. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych ogłoszeniem. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu przetargowego, nie krócej niż przez 6 (sześć) miesięcy.

5. Wadium uiszczone przez oferenta, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez syndyka będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Od wpłaconego wadium nie będą naliczane odsetki.

6. Jeżeli uczestnik przetargu lub aukcji, mimo wyboru oferty, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub wstrzymywał się z zapłatą pozostałej zaoferowanej części ceny, uiszczone wadium przepada na rzecz masy upadłości.

7. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub zmiany jego warunków przed rozpoczęciem.

8. Z przedmiotem przetargu można się zapoznać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin.

9. Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość przeprowadzenia aukcji ustnej w terminie i miejscu wskazanym przez syndyka w pisemnym zawiadomieniu skierowanym do oferentów, którzy złożyli ważne pisemne oferty lub prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy złożyli ważne pisemne oferty, w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia jak również prawo wycofania przedmiotu z przetargu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

10. Cena nabycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej na 3 (trzy) dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego masy upadłości.

11. Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia.

12. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności, w tym opłaty notarialne, opłaty związane z wpisami w księgach wieczystych, podatki i inne ponosi nabywca.

13. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty upływu terminu do składania ofert w biurze syndyka.

14. Wyboru oferty dokonuje swobodnie syndyk mając na względzie w szczególności kryterium uzyskania możliwie najwyższej ceny oraz sposobu zapłaty (preferowana forma zapłaty ceny – środki własne w drodze przelewu na rachunek bankowy masy upadłości).

15. Syndyk zawiadomi oferenta, którego oferta została wybrana o terminie zawarcia umowy kupna-sprzedaży oraz wybranej przez syndyka kancelarii notarialnej,w której umowa zostanie sporządzona. Zastrzega się termin czterech miesięcy do zawarcia umowy, liczony od momentu wyboru oferenta.

16. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej z konsekwencjami przewidzianymi w art. 313 ustawyPrawo upadłościowe.

17. Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług (VAT).

18. Wszelkie rozstrzygnięcia syndyka są ostateczne i nie mogą podlegać zaskarżeniu z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa, w tym w szczególności w drodze skargi na syndyka opisanej w art. 49112a ustawy Prawo upadłościowe, która powinna zostać wniesiona do Sądu upadłościowego (Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała), za pośrednictwem syndyka, w terminie 7 (siedmiu) dni od dokonania lub zaniechania przez syndyka określonej czynności.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego oraz Kodeksu Cywilnego.

20. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze syndyka,po uprzednim uzgodnieniu terminu. Biuro syndyka znajduje się w Bielsku-Białej, natomiast kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerami: 33/ 8 110 777 lub 600 777 706 oraz e-mail: Zapytaj o Ofertę

Skontaktuj się z oferentem

pokaż/schowaj
Oferta Bezpośrednia
Bogumił

Numery kontaktowe:

Pokaż numer
Zapytaj o ofertę