zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Działka do wynajęcia 287,00 m², Szklarska Poręba

Oferta bezpośrednia

1 000 zł

287,00 m² inna

  • Dane oferty
Nowe oferty

Cena całości

Cena dzierżawy 1 000 zł

Metraż i szczegóły oferty

Metraż 287,00 m²
Data dodania 2018-01-14

Opis oferty Opis oferty

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja

I. Przedmiot dzierżawy, jego przeznaczenie, sposób i termin zagospodarowania:
a. przedmiot dzierżawy: nieruchomość gruntowa o powierzchni 287 m² oznaczona w ewidencji gruntów nr 328/2 , nr 329/1 i nr 328/1 obr. 0006 położona w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja.
b. przeznaczenie: dla w/w działek brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba (uchwała nr XXX/344/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba) działki oznaczone są symbolem KP – ogólnodostępne parkingi jednopoziomowe.
c. sposób zagospodarowania nieruchomości: prowadzenie działalności gospodarczej – handlowej, usługowej lub innej (powierzchnia 140 m2) wraz z zielenią (powierzchnia 147 m2)
d. termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia

II. Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę: 1.000,- zł netto (plus podatek VAT w wysokości 23%). Czynsz dzierżawny płatny do 10-go każdego miesiąca. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Za każdy dzień zwłoki w płatności czynszu Wydzierżawiający będzie pobierał od Dzierżawcy odsetki ustawowe.
III. Dzierżawca nie może potrącać z czynszu żadnych należności z tytułu roszczeń przysługujących mu względem Gminy Szklarska Poręba. Dzierżawca wyraża zgodę na zaliczenie dokonywanych wpłat z tytułu czynszu przede wszystkim na zaległe należności uboczne wynikające z umowy. Czynsz dzierżawny nie obejmuje opłat w związku z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy oraz utrzymania czystości na nieruchomości i wokół niej. Wszelkie nakłady na przedmiot umowy mogą być dokonywane za zgodą Wydzierżawiającego, na koszt Dzierżawcy. Wyłącza się uprawnienie Dzierżawcy do zwrotu nakładów poniesionych na przedmiot umowy. Dzierżawca zobowiązany jest wpłacić Wydzierżawiającemu kaucję w wysokości dwukrotności ustalonego w przetargu miesięcznego czynszu dzierżawnego, w dniu podpisania umowy. Kaucja ma stanowić zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy, w szczególności terminowego uiszczania czynszu dzierżawnego.
IV. Oprócz czynszu dzierżawnego i opłat, o których mowa w pkt. III Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z wydzierżawioną nieruchomością oraz utrzymania jej oraz otoczenia w należytym stanie. Dzierżawca zobowiązany będzie opłacać podatek od nieruchomości według aktualnie obowiązujących stawek, po uprzednim zgłoszeniu obowiązku podatkowego w Referacie Budżetu i Finansów Miasta.
V. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, na piśmie z podaniem przyczyn wypowiedzenia.
VI. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką (w złotych) wadium w wysokości 1.000,- złotych na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta: 68 1090 1984 0000 0001 0081 6338 w terminie do dnia 2 lutego 2018 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet wpłaty kaucji.
VII. Pisemne oferty zawierające:
- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, projektem umowy dzierżawy nieruchomości, stanem technicznym przedmiotu dzierżawy oraz , że przyjmuje w/wym. bez zastrzeżeń,
- oferowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto (wyższą od czynszu określonego w punkcie II niniejszego ogłoszenia),
- oferowany rodzaj zamierzonej działalności gospodarczej,
- koncepcję zagospodarowania terenu wykonaną w sposób graficzny i opisowy,
- dowód wpłacenia wadium,
- podpis oferenta / osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta
należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Dzierżawa nieruchomości przy ul. 1 Maja (działki 328/2, 329/1 i 328/1 obr. 0006). Nie otwierać przed 5 lutego 2018 r.” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2, pokój nr 1 do dnia 2 lutego 2018 r. do godz. 1500
VIII. Oferty zakwalifikowane do części niejawnej przetargu będą oceniane według następujących kryteriów:
- oferowany miesięczny czynsz dzierżawny - 80%
- sposób zagospodarowania nieruchomości -20%
IX. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli, nie odpowiadają warunkom przetargu, zostały złożone po wyznaczonym terminie, nie zawierają danych wymienionych w punkcie VII niniejszego ogłoszenia lub dane te są niekompletne albo są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
X. Zawarcie umowy w ciągu do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. O miejscu i terminie zawarcia umowy wygrywający przetarg zostanie zawiadomiony pisemnie. Przed podpisaniem umowy wygrywający przetarg przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru
XI. Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny oraz zastrzega możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty spośród złożonych ofert.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 1200 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie(75) 75 47 710. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu dostępne są również w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, 5 styczeń 2018 r.

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z oferentem

Oferta Bezpośrednia
GC Trader
telefon:
pokaż numer telefonu

Odwiedź i zobacz

Umów się na obejrzenie działki.

0
proponowane daty: .
WYŚLIJ

Podobne oferty

Szklarska Poręba

1 000 zł

287,00 m² inna
Zapytaj o ofertę
  • Oglądane (0)
  • Zapamiętane (0)
Zadzwoń
Napisz
Oglądane (0)
Polub Tabelaofert.pl na Facebooku