zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Działka na sprzedaż 1 222,75 m²

Oferta bezpośrednia

6 291 zł

Buczyna

Powierzchnia:
1 222,75 m²
Cena za m²:
5 zł/m²
Projekt i wykończenie "POD KLUCZ" od redNet Dom Zapytaj o ofertę wykończenia >
Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

pokaż/schowaj
Data dodania
2022-06-14
Data aktualizacji
2022-08-06

Opis oferty
Opis oferty
pokaż/schowaj

Spółka Restrukturyzacje i Konsumenckie Sp. z o.o. („Syndyk”),

która wyznaczona została syndykiem masy upadłości Janusza Grzanki („Upadły”) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,

ogłasza

konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do Upadłego udziału w wysokości 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Celem konkursu jest wyłonienie nabywcy określonego niżej przedmiotu sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Buczyna, gmina Świdwin, objętej księgą wieczystą nr KO2B/00016866/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białogardzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdwinie,

zwany dalej: „przedmiotem sprzedaży” lub „Nieruchomością”.

Cena wywoławcza wynosi: 6.291,00 zł

(sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych, 00/100)

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości: Restrukturyzacje i Konsumenckie sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 2A, 32-500 Chrzanów, w ING Bank Śląski S.A., nr 88 1050 1445 1000 0090 3222 1070, wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 629,10 zł (sześćset dwadzieścia dziewięć złotych, 10/100), najpóźniej w terminie do dnia 29.07.2022 r. (z dopiskiem: „wadium konkurs ofert - VIII GUp 384/21/S”). Za datę wpływu uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowego. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty osobiście w biurze Syndyka: 32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 2a, drogą pocztową lub kurierem w terminie do dnia 29.07.2022 r. do godz. 14.00.

W przypadku wysłania oferty drogą pocztową lub kurierem, o zachowaniu terminu składania oferty decyduje data wpływu do biura Syndyka.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem: „OFERTA sygn. akt VIII GUp 384/21/S – KONKURS OFERT UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI”, zaadresowanej na adres biura Syndyka (32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 2a).

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, nadto Syndyk ma prawo w dowolnym momencie do unieważnienia wyniku konkursu lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Ogłoszenie, a także warunki konkursu (Regulamin konkursu) mogą zostać przez Syndyka zmienione lub odwołane na każdym etapie konkursu bez podania przyczyny.

Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Wszystkie koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży jest wyłączona.

Pozostałe wymogi dotyczące oferty oraz bardziej szczegółowe informacje na temat konkursu ofert znajdują w Regulaminie konkursu ofert.

Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego opisem i oszacowaniem wraz z dokumentacją związaną z Nieruchomością oraz Regulaminem konkursu ofert, można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w biurze Syndyka pod adresem: 32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 2a, w dni robocze w godz. 800-1400, tel. kontaktowy: 727 667 676 lub pod adresem email: Zapytaj o Ofertę

Skontaktuj się z oferentem

pokaż/schowaj
Oferta Bezpośrednia
Działka Świdwin

Numery kontaktowe:

Pokaż numer
Zapytaj o ofertę