zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Działka na sprzedaż 1 455,00 m², Ks. Kan. Mieczysława Bryczkowskiego, Szczecin

Oferta bezpośrednia

149 000 zł

1 455,00 m² budowlana


  • Dane oferty

Cena całości

Cena całości 149 000 zł
Cena za m² 102 zł

Metraż i szczegóły oferty

Metraż 1 455,00 m²
Rodzaj działki budowlana
Data dodania 2019-06-07

Opis oferty Opis oferty

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin.


PRZETARG (na każdą nieruchomość oddzielnie) ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25.07.2019. O GODZ. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, sala 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro).Pierwsze przetargi na zbycie w/w nieruchomości odbyły się w dniach: 14.02.2019r. (pozycja 3), 21.02.2019r. (pozycja 4), 11.04.2019r. (pozycja 2), 18.04.2019r. (pozycja 1), 25.04.2019r. (pozycja 5).

Nieruchomości są wolne od obciążeń.

Ceny nieruchomości gruntowych (netto) uwzględniają prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.


Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.Wadium (na każdą nieruchomość oddzielnie) należy wnieść w pieniądzu (PLN),

na rachunek Gminy Miasto Szczecin Bank PKO BP S.A. 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia 18.07.2019.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

1. Nieruchomości położone są na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr LV/1025/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24.04.2006 r. zmieniony:

- Uchwałą Nr XVI/421/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20.12.2007r.,

- Uchwałą Nr XX/541/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 07.04.2008r.,

- Uchwałą Nr LI/1316/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27.09.2010r.,

którego tekst jednolity ogłoszony został obwieszczeniem Nr 12/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2013r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013r., poz. 4534). W/w działki znajdują się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem D.W.1022.MN,U, dla którego plan ustala przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza, z dopuszczeniem usług. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia w/w planu.

2. Nabywca nieruchomości gruntowej:

a) Zapewni właścicielom oraz służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany.

b) W przypadku kolizji z planowaną inwestycją, przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci.

c) Niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę, wykona we własnym zakresie i na własny koszt.

d) Przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt.

e) Realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

f) W przypadku wystąpienia w jej granicach drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usunięcie istniejącego drzewostanu – zgodnie z art. 83f ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) – wymaga wystąpienia o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów do właściwego organu administracyjnego. W przypadku realizacji inwestycji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów wskazuje na konieczność naliczenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wykonania nasadzeń zastępczych.

3. Działki o numerach 7/1, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 10/1, 10/2, 10/3 z obrębu ewidencyjnego 4088 nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu ani nie została wydana dla tych działek decyzja z zakresu gospodarki leśnej.

4. Ulica Ks. Kanonika Mieczysława Bryczkowskiego, do której bezpośrednio przylegają działki o numerach 10/1, 10/2, 10/3 z obrębu ewidencyjnego 4088, ma nadaną kategorię drogi gminnej. W celu obsługi komunikacyjnej od strony ulicy Bryczkowskiego należy wybudować zjazd. Przed wybudowaniem zjazdu należy uzyskać, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenie zarządcy drogi – zgodnie z art. 20 pkt. 8 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 2068 z późń. zm.).

5. Ulica Urodzajna (działka numer 1 z obrębu 4088) ma nadaną kategorię drogi gminnej. W celu obsługi komunikacyjnej od strony ulicy Urodzajnej należy wybudować zjazd. Przed wybudowaniem zjazdu należy uzyskać, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenie zarządcy drogi – zgodnie z art. 20 pkt. 8 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.).

6. Celem zapewnienia nieruchomości stanowiącej działkę numer 7/1 z obrębu 4088 dostępu do drogi publicznej w umowie sprzedaży ustanowiona zostanie służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 4088 stanowiącej działkę numer 7/1, polegająca na prawie przechodu i przejazdu bez prawa do parkowania przez działkę numer 7/2 z obrębu 4088. Służebność ustanowiona zostanie pod warunkiem rozwiązującym – do czasu nadania działce numer 7/2 z obrębu 4088 kategorii drogi publicznej.

7. Celem zapewnienia nieruchomości stanowiącej działkę numer 9/1 z obrębu 4088 dostępu do drogi publicznej w umowie sprzedaży ustanowiona zostanie służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 4088 stanowiącej działkę numer 9/1, polegająca na prawie przechodu i przejazdu bez prawa do parkowania przez działkę numer 9/6 z obrębu 4088. Służebność ustanowiona zostanie pod warunkiem rozwiązującym – do czasu nadania działce numer 9/6 z obrębu 4088 kategorii drogi publicznej.

8. Przez teren w/w nieruchomości nie przebiegają sieci wodociągowo – kanalizacyjne będące w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o., sieci gazowe będące w eksploatacji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oraz infrastruktura elektroenergetyczna Enea Operator Sp. z o.o. Najbliższe czynne sieci (wodociągowa – w160PVC, gazowa – gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE, elektroenergetyczna) znajdują się w ul. Bryczkowskiego oraz (wodociągowa – w110PE, gazowa – gazociąg średniego ciśnienia dn 125 PE, elektroenergetyczna) znajdują się w ul. Urodzajnej na wysokości w/w nieruchomości. Ul. Bryczkowskiego ujęta jest w VI Etapie realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej oś. Wielgowo – Sławociesze”, przewidzianym na lata 2019 – 2020. Dokumentacja projektowa przewiduje budowę w ul. Bryczkowskiego kanału sanitarnego o średnicy 250 mm metodą bezwykopową wraz z odrzutami do granic nieruchomości (150 mm bezwykopowo), w tym ze studni S619 odrzutu KP638 do granicy działki numer 9/2 z obrębu 4088.

9. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanych nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

10. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

11. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów.Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami-

Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 244, tel. 91 435 1295

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.euZastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.

Kontakt:
Urząd Miasta Szczecin - Adamowski Dariusz
tel: 91 43 51 295
Zapytaj o Ofertę


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z oferentem

Oferta Bezpośrednia
Urząd Miasta Szczecin - Adamowski Dariusz
telefon:
pokaż numer telefonu

Podobne oferty

Szczecin, Ks. Kan. Mieczysława Bryczkowskiego

149 000 zł

1 455,00 m² budowlana
Zapytaj o ofertę
  • Oglądane (0)
  • Zapamiętane (0)
Zadzwoń
Napisz
Oglądane (0)
Polub Tabelaofert.pl na Facebooku
Promocje i Premiery Mieszkaniowe Zapisz się na newsletter i dowiedz się pierwszy
Subskrybują już 16 534 osoby
Chcę otrzymywać premierowe oferty oraz informacje o promocjach
Później
Tak
Wystąpił błąd, nie udało się wysłać danych.
Oferta, do której wysłano zgłoszenie jest nieaktywna. Zapisz się na nasz newsletter, aby dowiedzieć o się pierwszy o podobnych ofertach.
Drogi użytkowniku, ciastka zostały usunięte.
Wystąpił nieoczekiwany błąd, nie udało się wysłać danych, proszę odświeżyć stronę.
Dziękujemy, wkrótce otrzymasz od nas pierwsze informacje o podobnych ofertach i promocjach.