zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Działka na sprzedaż 3 448,00 m²

Oferta bezpośrednia

240 000 zł

Polna, Stanisławów

Powierzchnia:
3 448,00 m²
Cena za m²:
70 zł/m²
Projekt i wykończenie "POD KLUCZ" od redNet Dom Zapytaj o ofertę wykończenia >
Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

pokaż/schowaj
Rodzaj działki
budowlana
Data dodania
2022-07-16
Data aktualizacji
2022-08-06

Opis oferty
Opis oferty
pokaż/schowaj

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości położonej w Stanisławowie przy ul. Polnej

1. Postanawia się przeprowadzić drugi przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 643/5 w obrębie 0021 Stanisławów, o powierzchni 0,3448 ha, położonej w Stanisławowie przy ul. Polnej, uregulowanej w księdze wieczystej nr SI1M/00086642/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości odbył się w dniu 27 kwietnia 2022 r. Postępowanie przetargowe zakończyło się wynikiem negatywnym.

3. Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków, przedmiotowa działka stanowi grunt orny. Działka jest położona na obrzeżach Stanisławowa w rejonie drogi wojewódzkiej nr 637 (ul. Warszawska). Nieruchomość ma nieregularny kształt, zbliżony do odwróconej litery „L”. Teren jest niezagospodarowany, działka jest porośnięta drzewami o charakterze samosiejnym. Dojazd do nieruchomości możliwy jest przez utwardzoną drogę gminną (ul. Polna). Zgodnie z mapą zasadniczą teren uzbrojony jest w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Sieci od kilkunastu lat są nieużywane. Linia energetyczna i telekomunikacyjna przebiega nad granicami posesji Województwa. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona, z bezpośrednim dostępem do drogi gminnej.

4. Z przebiegiem sieci uzbrojenia terenu wykazanych na mapie można zapoznać się po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerami telefonów (22) 5979875, (22) 5979824. Zarząd Województwa Mazowieckiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uzbrojenie terenu niewykazane na posiadanych mapach.

5. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

6. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461), w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez Województwo Mazowieckie, prawo jej pierwokupu z mocy ww. ustawy przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.

7. Na terenie, na którym znajduje się działka nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stanisławów uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Stanisławów nr XIV/76/08 z dnia 17 marca 2008 r. przedmiotowy teren został oznaczony w uwarunkowaniach jako obszar zainwestowania ogólnego, a w kierunkach rozwoju jako teren zabudowy techniczno-produkcyjnej z dopuszczeniem usług.

8. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz handlowe spółki osobowe, które w terminie wpłacą wadium oraz okażą dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 3, „Warunków przetargu”.

9. Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się w wysokości 240.000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) – sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2022 r. poz. 931, 974, 1137 i 1301).

10. Wadium ustala się w wysokości 24.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych), co stanowi 10% ceny wywoławczej.

11. Wadium należy wpłacić do dnia 12 sierpnia 2022 r. na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, prowadzony w IX-O/Warszawa PKO BP S.A. Nr 91 1020 1097 0000 7202 0007 5564. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

12. Zgłoszenie udziału w przetargu o treści zgodnej z załącznikiem do „Warunków przetargu” należy złożyć w punkcie podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, w terminie do dnia 12 sierpnia 2022r. do godz. 16.00. Dopuszcza się przesłanie powyższych dokumentów w formie skanu na adres poczty elektronicznej Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Zapytaj o Ofertę

13. Przetarg na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w pkt 1, odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2022 r., o godzinie 10.00 przy ul. Skoczylasa 4 w Warszawie, sala konferencyjna (II piętro).

14. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z „Warunkami przetargu”, które zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 oraz na stronie internetowej www.mazovia.pl.

15. W przypadku gdy osoba ustalona w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy zobowiązującej sprzedaży bądź umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości, Zarząd Województwa Mazowieckiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16. Zarząd Województwa Mazowieckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

17. Zarząd Województwa Mazowieckiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, ani żadne inne wady które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości.

18. W dniu 3 sierpnia 2022 r. o godzinie 11.00, nastąpi okazanie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

19. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać pod numerami telefonów (22) 5979875, (22) 5979824.

Skontaktuj się z oferentem

pokaż/schowaj
Oferta Bezpośrednia
GC Trader

Numery kontaktowe:

Pokaż numer
Zapytaj o ofertę