zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Działka na sprzedaż 591,00 m², Bukowa, Ruda Śląska

Oferta bezpośrednia

69 000 zł

591,00 m² budowlana


  • Dane oferty

Cena całości

Cena całości 69 000 zł
Cena za m² 117 zł

Metraż i szczegóły oferty

Metraż 591,00 m²
Rodzaj działki budowlana
Data dodania 2019-06-11

Opis oferty Opis oferty

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA OGŁASZA TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WŁASNOŚCI GMINY MIASTA RUDA ŚLĄSKA, POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - RUDZIE W REJONIE ULICY BUKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWĘ ZGODNĄ Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA.

1 . Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Bukowej, stanowiąca działkę nr 576/519 0 powierzchni 591 m 2 , użytek N, obręb Ruda, karta mapy 5, KW nr GLIS/00018163/7 (działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów).

Przetargi, które odbyły się w dniach 26.02.2019 r. i 28.05.2019 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 czerwca 2006 r. Nr 1066/LXl/2006, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 84 poz. 2383 przedmiotowa działka stanowi teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę usługową (symbol planu UKI ).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla terenów oznaczonych symbolem UKI.

3. Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy usługowo-handlowej, terenów produkcyjno-ustugowych i terenów zielonych, posiada nieregularny kształt, zbliżony do trapezu, jest porośnięta trawą, drzewami i krzewami. Znajduje się na niej skarpa i woda stojąca.

Działka nr 576/519 nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt zapewnić dojazd do dziatki inwestycyjnej co będzie wymagało uzyskania odpowiedniej zgody na przejazd przez inne nieruchomości.

W rejonie nieruchomość przebiegają sieci:

- energetyczne - dla zapewnienia dostawy energii elektrycznej niezbędna będzie budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych; TAURON Dystrybucja S.A. na przedmiotowym terenie nie posiada urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych, natomiast mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością Spółki,

- wodociągowa - ułożona w rejonie ul. Bukowej, która stanowi wewnętrzną instalację obiektów zlokalizowanych w przedmiotowym rejonie, doprowadzenie wody może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody jej właścicieli na włączenie;

- kanalizacyjna - ścieki bytowe można odprowadzać do prywatnej kanalizacji sanitarnej 0200mm ułożonej w rejonie ul. Bukowej, po uprzednim uzyskaniu zgody jej właścicieli na włączenie, w zakresie wykorzystania ww. kanalizacji koniecznym będzie dokonanie przez projektanta lub osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bądź wykonawstwa urządzeń wod-kan oceny jej przepustowości, jak również parametrów zabudowanych pomp w celu sprawdzenia możliwości prawidłowego odprowadzania ścieków.

Wody opadowe i roztopowe z odwodnienia parceli należy odprowadzać na własny teren nieutwardzony; w przypadku braku warunków zagospodarowania wód opadowych w granicy własnej nieruchomości, odbiornikiem dla nadmiaru wód opadowych i roztopowych z odwodnienia dziatki nr 576/519 może być kanalizacja deszczowa 0600 mm ułożona wzdłuŻ ul. Bukowej. W takim przypadku należy: w rozwiązaniach projektowych przyjąć retencjonowanie wód opadowych, na przyłączu zabudować regulator przepływu wód deszczowych; dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione; wzdłuż przewodów wod-kan należy pozostawić teren wolny od zabudowy trwałym urządzeniem i wolny od umieszczenia nasadzeń bezpośrednio nad miejscem ułożenia urządzenia; rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej i odwodnienie nieruchomości należy uzgodnić z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej;

- gazowa - gazociąg średniego ciśnienia DN 90PE ułożony w ulicy Bukowej, który może stanowić źródło gazu. ORANGE POLSKA S.A. informuje, że na działce nr 576/519 nie występują urządzenia stanowiące jej własność.

W ww. rejonie WĘGLOKOKS ENERGIA Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej nie posiada infrastruktury ciepłowniczej. Nie ma możliwości podłączenia do sieci i dostawy ciepła systemowego dla mającej powstać na tym obszarze zabudowy.

Polska Grupa Górnicza Oddział KWK Ruda informuje, że przedmiotowa nieruchomość jest położona na zlikwidowanym terenie górniczym Ruda Śląska - Wirek, w rejonie, w którym do 2041 roku nie planuje się prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej pokładów węgla kamiennego oddziałującej na ww. nieruchomość. W wyniku dotychczasowej eksploatacji górniczej nie występują zagrożenia dla ww. nieruchomości.

W okresie do 2041 roku prognozuje się wystąpienie następujących wpływów od projektowanej działalności górniczej na powierzchnię terenu w miejscu działki nr 576/519: ze względu na wskaźniki deformacji E, T i R nie prognozuje się wystąpienia kategorii terenu górniczego, nie prognozuje się wystąpienia obniżeń terenu, istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o intensywności drgań odpowiadających 0 stopniowi w Górniczej Skali Intensywności Drgań GSlGzwKw 2012 przy maksymalnej prognozowanej prędkości drgań poziomych gruntu do 10,0 mm/s oraz maksymalnym prognozowanym przyspieszeniu drgań poziomych gruntu do 350 mm/s2 , stosunki wodne nie ulegną zmianie, nie wystąpią inne czynniki stanowiące zagrożenie dla rozpatrywanej nieruchomości. W rejonie przedmiotowej nieruchomości nie występują złoża innych kopalin.

Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa w przypadku lokalizacji przedsięwzięcia ujętego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ) jego realizacja będzie wymagać uzyskania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia; do ewentualnych celów grzewczych należy wykorzystać ekologiczne źródła ciepła.

Wycinki drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, kolidujących z zabudową lub dojazdem należy dokonać zgodnie przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U.2018.1614 ze zm.). Koszty związane z powyższym ponosi nabywca nieruchomości. Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od powstania na niej nieruchomości odpadów komunalnych.

Miejski Konserwator Zabytków opiniuje pozytywnie zbycie przedmiotowej nieruchomości pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; nowo realizowana zabudowa wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz nawiązując do charakteru i gabarytów zabudowy sąsiadującej; zaleca się, aby nowowybudowane obiekty zostały pomalowane lub otynkowane na kolor neutralny, tj. szary, biały lub beżowy, zgodny z paletą kolorów wyznaczoną dla budynków położonych w mieście Ruda Śląska.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej nie wnosi zastrzeżeń w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w związku ze zbyciem ww. nieruchomości z zastrzeżeniem zachowania następujących warunków: charakter inwestycji powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska; przedsięwzięcie należy realizować tak, aby spełnione byty wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. u. z 2015 r., poz 1422 z późn. zm.); dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska należy przewidzieć postępowanie zgodne z przepisami o ochronie środowiska.

Zbycie gruntu odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego dziatek, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Biuro Geodety Miasta Ruda Śląska. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku wystąpienia związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Inwestor winien sporządzić inwentaryzacje infrastruktury technicznei znaiduiącei sie na przedmiotowym terenie, a planowany sposób zagospodarowania gruntu uzgodnić z właścicielami zinwentaryzowanej infrastruktury. Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym; niwelacja terenu nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na terenach sąsiednich oraz na przedmiotowym terenie.

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 08.01 .2019 r.

Zbywający nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie, a strony umowy nie będą z tego tytułu wnosić wobec siebie żadnych roszczeń. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska (pok. 223) zapoznać się posiadanymi przez Miasto opiniami oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia i wstępnych warunków dostawy mediów. Zaleca się, aby uczestnik przetargu na własny koszt dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do przystąpienia do przetargu. Gmina Miasto Ruda Śląska nie zlecała wykonania badań geotechnicznych, nie posiada wiedzy na temat sposobu dokonania rozbiórki obiektów, które mogły być posadowione na nieruchomości. W przypadku wystąpienia pozostałości po przedmiotowych obiektach nabywca winien dokonać ich usunięcia na własny koszt i własnym staraniem.

4. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 69.000,00 zł .

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.5. Przetarg odbędzie się w dniu 23.07.2019 r. o godz. 1 1 00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda

Śląska, plac Jana Pawła Il 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) dokonanie w terminie do dnia 16.07.2019 r. wpłaty wadium w wysokości 3.500,00 zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem "wadium - ul. Bukowa” (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 13 i 14 w godzinach: poniedziałek - środa 800 1 600 , czwartek 800 1 8 00, piątek 800 - 1400 . Zaleca się przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,

b) przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią nin. ogłoszenia, tj. pełną treścią ogłoszenia o przetargu i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem UKI, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z posiadanymi przez Miasto opiniami lokalizacyjnymi oraz uzgodnieniami, m.in. w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia, wstępnych warunków dostawy mediów, pisemnej informacji, czy uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- pisemnej informacji o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,

- aktualnych odpisów z CEiDG lub z KRS - przez osoby, które chcą nabyć nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (do wglądu umowa Spółki),

- notarialnego pełnomocnictwa przez pełnomocników,

- pisemnego oświadczenia, w jakich udziałach nastąpi nabycie prawa własności nieruchomości, jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna, pisemnego oświadczenia, że nabycie nieruchomości następuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,

- pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie przedmiotowego gruntu za cenę ustaloną w przetargu w przypadku, jeżeli w małżeństwie uczestnika przetargu nie obowiązuje rozdzielność majątkowa, a do przetargu przystępuje jeden z małżonków (powyższe dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej),

- dokumentu potwierdzającego ustanowienie rozdzielności majątkowej.

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie wynosi 690,00 zł.

7. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta. W razie wniesienia skargi wstrzymuje się czynności związane ze zbyciem nieruchomości. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 7 dni.

8. Organizator przetargu ustali z notariuszem termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej i powiadomi o tym wygrywającego przetarg, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu (w przypadku cudzoziemców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w terminie do 60 dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Wygrywający przetarg ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny zakupu.

9. Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem od towarów i usług podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska).

10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu.

Zbywający nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie, a strony umowy nie bedą z tego tytułu wnosić wobec siebie żadnych roszczeń.

11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:

a) uzyskać wszelkie uzgodnienia odnośnie przebiegu sieci uzbrojenia i warunków dostawy mediów, sporządzić dokumentację niezbędną do otrzymania odpowiedniej zgody budowlanej, a następnie kompleksowo uzbroić teren,

b) dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową i z dojazdem, po uzyskaniu zezwolenia w toku odrębnego postępowania administracyjnego,

c) zapewnić dojazd do działki inwestycyjnej własnym staraniem i na własny koszt - co będzie wymagało uzyskania odpowiedniej zgody na przejazd przez inne nieruchomości

d) zagospodarować nieruchomość zgodnie z przeznaczeniem.

Po zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Ruda Śląska deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

12. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.Kontakt:
Urząd Miasta Ruda Śląska
tel: 032 244 90 00
Zapytaj o Ofertę


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z oferentem

Oferta Bezpośrednia
Urząd Miasta Ruda Śląska
telefon:
pokaż numer telefonu

Podobne oferty

Ruda Śląska, Bukowa

69 000 zł

591,00 m² budowlana
Zapytaj o ofertę
  • Oglądane (0)
  • Zapamiętane (0)
Zadzwoń
Napisz
Oglądane (0)
Polub Tabelaofert.pl na Facebooku
Promocje i Premiery Mieszkaniowe Zapisz się na newsletter i dowiedz się pierwszy
Subskrybuje już 16 527 osób
Chcę otrzymywać premierowe oferty oraz informacje o promocjach
Później
Tak
Wystąpił błąd, nie udało się wysłać danych.
Oferta, do której wysłano zgłoszenie jest nieaktywna. Zapisz się na nasz newsletter, aby dowiedzieć o się pierwszy o podobnych ofertach.
Drogi użytkowniku, ciastka zostały usunięte.
Wystąpił nieoczekiwany błąd, nie udało się wysłać danych, proszę odświeżyć stronę.
Dziękujemy, wkrótce otrzymasz od nas pierwsze informacje o podobnych ofertach i promocjach.