zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Działka na sprzedaż 1 149,00 m²

Oferta bezpośrednia

54 800 zł

Pielgrzymowice

Powierzchnia:
1 149,00 m²
Cena za m²:
48 zł/m²
Projekt i wykończenie "POD KLUCZ" od redNet Dom Zapytaj o ofertę wykończenia >
Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

pokaż/schowaj
Rodzaj działki
budowlana
Data dodania
2021-10-28
Data aktualizacji
2022-08-06

Opis oferty
Opis oferty
pokaż/schowaj

WARUNKI SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

Niniejszym w wykonaniu zobowiązania wynikającego z art. 491(11a) ust. 2 PU. Zawiadamiam o zamiarze likwidacji oraz przedkładam warunki sprzedaży z wolnej ręki składnika majątku Upadłego.

Warunki sprzedaży z wolnej ręki to udział 5/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Pielgrzymowicach przy ul. Modrzewiowej, opisanej w ewidencji gruntów działką nr 1476/29 o pow. 0,1149 ha dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych SR w Jastrzębiu Zdroju prowadzi księgę nr Gl1J/00046555/9. W/w składnik to udział w prawie własności gruntu wraz z prawem własności składnika posadowionego na gruncie w postaci rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego jako majątku wchodzącego w skład masy upadłości dłużnika Grzegorza pudło zam. w Jastrzębiu Zdroju jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Na podstawie Postanowienia z dnia 10 września 2021 roku XII GUp 744/21 syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika Grzegorza Pudło na następujących warunkach:

1.Przedmiotem sprzedaży jest udział 5/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Pielgrzymowicach przy ul. Modrzewiowej, opisanej w ewidencji gruntów działką nr 1476/29 o pow. 0,1149 ha dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych SR w Jastrzębiu Zdroju prowadzi księgę nr Gl1J/00046555/9. W/w składnik to udział w prawie własności gruntu wraz z prawem własności składnika posadowionego na gruncie w postaci rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego. Cena wywoławcza udziału jest obniżona o 45% i wynosi 54 800,00 zł.

2.  Sprzedaż udziału w prawie własności następuje na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe (dalej jako PU), kodeksu cywilnego.

3. Sprzedaż udziału może nastąpić za cenę nie niższą niż wskazana wyżej cena wywoławcza.

4. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży będzie udostępniony przez syndyka masy upadłości w odpowiedzi na zapytanie oferenta oraz jest dostępny na stronie internetowej syndyka www.syndyk.de.

5. Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, za cenę nie niższą niż cena minimalna. Oferent, którego oferta zostanie wybrana stanie się wyłącznym właścicielem w/w nieruchomości lokalowej.

6. W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk oraz jego małżonek, jego dzieci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym. W pozostałym zakresie krąg oferentów jest nieograniczony podmiotowo.

7. Oferta winna zawierać:

– oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu, nr telefonu, adres mailowy,

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców- jeżeli oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP)- jeżeli oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny - jeżeli oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

– oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,

– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc,

– oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 6 niniejszych warunków postępowania,

– potwierdzenie wpłaty wadium na zakup udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej przedmiotem składanej oferty tj. 10% ceny wywoławczej.

8. Oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 7, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

9. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej dłużnika Grzegorza Pudło – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 24 sierpnia 2022 roku  na adres: Kancelaria Syndycy Śląscy Aneta Brachaczek Ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik. Liczy się data wpływu.

10. Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunek bankowy Organizatora prowadzony w Santander Bank Polska O/Rybnik o numerze 81 1090 0088 0000 0001 4871 8766 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Złożenie chociażby jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż w/w składnika majątku.

11. Rozpoznanie ofert nastąpi  w dniu 25 sierpnia 2022 r.  o godzinie 17.00 w Kancelarii Syndyka w Rydułtowach przy ul. Mickiewicza 34/1 w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty stosując kryterium ceny dokona syndyk masy upadłości. O dokonanym wyborze niezwłocznie zostaje w formie elektronicznej powiadomiony oferent, którego cena została przyjęta.

12. W przypadku gdyby oferty złożone obejmowały tą samą cenę ofertową na przedmiot sprzedaży przewiduje się możliwość przeprowadzenia ustnej licytacji celem wyłonienia oferenta, z kwotą postąpienia 2000,00 złotych.

13. Syndyk zobligowany jest do podpisania umowy sprzedaży z oferentem w terminie do czterech miesięcy od daty wyboru oferty.

14. Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem. Przeniesienie na własność oferowanego składnika majątku nastąpi po zapłacie całej ceny przez oferenta.

15. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 7 dni od daty wyboru ofert.

16. Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie czterech miesięcy od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania.

17. Koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy sprzedaży w miejscu wskazanym przez syndyka ponosi kupujący;

18. Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży;

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy — Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.

20. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek (kom. 512 292 972), mail: Zapytaj o Ofertę, www.syndyk.de Można również skontaktować się z wyżej wymienioną osobą celem umówienia się na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

Skontaktuj się z oferentem

pokaż/schowaj
Oferta Bezpośrednia
Aneta

Numery kontaktowe:

Pokaż numer
Zapytaj o ofertę