zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Działka na sprzedaż 1 285,00 m²
nowość

Oferta bezpośrednia

230 850 zł

Zagłoby, Kołobrzeg

Powierzchnia:
1 285,00 m²
Cena za m²:
180 zł/m²
Projekt i wykończenie "POD KLUCZ" od redNet Dom Zapytaj o ofertę wykończenia >
Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

pokaż/schowaj
Rodzaj działki
budowlana
Data dodania
2022-08-05
Data aktualizacji
2022-08-06

Opis oferty
Opis oferty
pokaż/schowaj

Nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położona w Kołobrzegu przy ul. Zagłoby.

III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Zagłoby

Kołobrzeg 3 sierpnia 2022 r.

GN.6840.1.6.2021.II

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) oraz uchwały Nr XLII/615/21 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2021 r.,

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu

• Położenie i opis nieruchomości: ul. Zagłoby

• Oznaczenie geodezyjne –

• Nr działek - 204/2 obr. 16

• Nr KW – KO1L/00012194/8

• Powierzchnia w hektarach – 0,1285

• Opis nieruchomości – Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miasta, uzbrojenie techniczne niepełne, dostępność komunikacyjna dobra. Nieruchomość w kształcie trójkąta prostokątnego. Na działce znajdują się zakrzewienia i zadrzewienia oraz w południowo-zachodnim narożniku słup energetyczny, sieć kanalizacji sanitarnej ks200 i sieć energetyczna. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna.

• Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” – MN96 – przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zasady zagospodarowania: budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej, budynki gospodarcze i garażowe.

• Forma zbycia nieruchomości – własność.

• Cena wywoławcza w zł brutto – 230.850,- (w tym VAT 23%)

• Wadium w zł - 24.000,-

• Postąpienie minimalne w zł – 2.310,-

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 8 kwietnia 2022 r. Drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 24 czerwca 2022 r.

2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

3. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” z wyłączeniem działek nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 09 maja 2019 r., poz. 2655 działka oznaczona jest symbolem MN96. Plan ustala zasady zagospodarowania nieruchomości, w tym m.in.: powierzchnię zabudowy: - dla zabudowy wolnostojącej: nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej, - dla zabudowy bliźniaczej: nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej, - dla zabudowy szeregowej: nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej, powierzchnię biologicznie czynną: nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej, wskaźnik intensywności zabudowy:- nie mniejszy niż 0,1 dla działki budowlanej,- nie większy niż 1,5 dla działki budowlanej, wysokość zabudowy:- dla budynków mieszkalnych: nie większą niż 9,0 m,- dla budynków gospodarczych i garażowych: nie większą niż 6,5 m, geometrię dachów: dachy strome, dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 30° do 55°;obsługę komunikacyjną z przyległych dróg lub poprzez utrzymanie istniejącej obsługi z zastrzeżeniem § 15 pkt 2, tj. zakazuje się obsługi z dróg oznaczonych symbolem KDG, za wyjątkiem utrzymania istniejących zjazdów oraz za wyjątkiem przypadków, kiedy nieruchomość sąsiaduje wyłącznie z drogami oznaczonymi symbolem KDG.

4. Na terenie działki w południowo-zachodnim narożniku znajduje się słup energetyczny, sieć kanalizacji sanitarnej ks200 i sieć energetyczna. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna. Zmiana ich przebiegu może nastąpić wyłącznie w porozumieniu i za zgodą właściciela instalacji, staraniem i na koszt Nabywcy działek.

5. Na działce występują zakrzewienia i zadrzewienia. Ich ewentualna wycinka może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia w odrębnym postępowaniu.

6. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapoznać się z istniejącym stanem prawnym, technicznym, sposobem zagospodarowania oraz stanem faktycznym nabywanej nieruchomości; przeznaczeniem nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg i rysunkiem planu; posadowionymi na nieruchomości sieciami, urządzeniami i infrastrukturą techniczną, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwości zagospodarowania nabywanej działki.

7. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

8. Termin zagospodarowania nieruchomości: 36 miesięcy na rozpoczęcie zagospodarowania nieruchomości, za które uważa się wybudowanie fundamentów budynku i 60 miesięcy na zakończenie zagospodarowania nieruchomości, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, licząc od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność.

9. Obowiązek zagospodarowania nieruchomości zbywanej na własność w terminach podanych w przetargu zostanie zabezpieczony w następujący sposób:

• w umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg prawo jej odkupu na okres 5 lat /art.593 k.c./ w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nierucho­mości, wraz z wnioskiem o wpis w księgach wieczystych prowadzonych dla zbywanej działki,

• w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowią­zany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:

A/ 1% ceny nabycia brutto za przekroczenie terminów do 1 roku,

B/ 2% ceny nabycia brutto za przekroczenie terminów od 1 roku do 2 lat,

C/ 2% ceny nabycia brutto za każdy następny rok przekroczenia terminów, powyżej 2 lat.

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki w kwocie równej 10% ceny nabycia brutto.

Łączna wysokość kar umownych z tytułu niedotrzymania terminów zagospodarowania nie może przekroczyć 15 % ceny nabycia brutto.

Nabywcy przysługuje prawo ubiegania się o przedłużenie terminów zagospodarowania nieruchomości w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, które uniemożliwiają realizację zagospodarowania w wyznaczonych terminach.

Rozporządzenie nabytą nieruchomością na rzecz innego podmiotu nie zmienia biegu terminów jej zagospodarowania, liczonych od dnia sprzedaży działek przez Gminę Miasto Kołobrzeg. W przypadku rozporządzenia nabytą nieruchomością nowy właściciel przyjmuje na siebie zobowiązanie do zapłaty kar umownych w związku z nieterminowym zagospodarowaniem nieruchomości, w wymiarze od dnia nabycia przez niego nieruchomości. Obowiązek poinformowania kupującego o terminach zabudowy nieruchomości, okolicznościach i wysokości naliczanych z tego tytułu kar umownych spoczywa na dotychczasowym właścicielu. Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkować będzie obciążeniem karami dotychczasowego właściciela. Zobowiązania powstałe przed rozporządzeniem nieruchomością obciążają jej dotychczasowego właściciela. Nowemu właścicielowi przysługuje również prawo do ubiegania się o przedłużenie terminów zagospodarowania nieruchomości na zasadach określonych powyżej.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2022 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13 o godzinie 11.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Miasto Kołobrzeg w PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin 25 1020 2791 0000 7502 0228 1632 do dnia 12 września 2022 r. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na rachunek Sprzedającego. Dowód wpłaty wadium w pieniądzu na podany powyżej rachunek bankowy należy przedłożyć komisji przetargowej przed przetargiem.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Przedstawiciele osób fizycznych lub prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie numeru rachunku, na jaki powinno być zwrócone wadium. O miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży osoba ustalona nabywcą nieruchomości zostanie zawiadomiona w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w ww. zawiadomieniu sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy ponosi nabywca. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości, można uzyskać w Urzę­dzie Miasta Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13, pokój 303, tel. 94 35 515 62 lub e-mail: Zapytaj o Ofertę Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na internetowej stronie Urzędu Miasta Kołobrzeg pod adresem www.kolobrzeg.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Opracowała: Ewa Pyjek

Z-ca Naczelnika

tel.: +48 94 35 51 562

Skontaktuj się z oferentem

pokaż/schowaj
Oferta Bezpośrednia
Kołobrzeg Kołobrzeg

Numery kontaktowe:

Pokaż numer
Zapytaj o ofertę