zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Działka na sprzedaż 1 541,00 m²

Oferta bezpośrednia

3 731 000 zł

Franciszka Morawskiego, Kołobrzeg

Powierzchnia:
1 541,00 m²
Cena za m²:
2 421 zł/m²
Projekt i wykończenie "POD KLUCZ" od redNet Dom Zapytaj o ofertę wykończenia >
Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

pokaż/schowaj
Rodzaj działki
budowlana
Wirtualny spacer
zobacz
Data dodania
2022-06-04
Data aktualizacji
2022-08-06

Opis oferty
Opis oferty
pokaż/schowaj

Nieruchomość pod usługi lecznictwa uzdrowiskowego i usługi turystyczne, położona w Kołobrzegu przy ul. Franciszka Morawskiego.

I przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Franciszka Morawskiego w Kołobrzegu

Kołobrzeg 19 lipca 2022 r.

GN.6840.1.2.2022.II

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2021 r. poz. 2213) oraz uchwały Nr L/718/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2022 r.,

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu

• Położenie i opis nieruchomości: ul. Franciszka Morawskiego w Kołobrzegu

• Oznaczenie geodezyjne –

◦ Nr działki – 43/2

• obr. 6

• Powierzchnia w hektarach – 0,1541

• Księga Wieczysta Nr - KO1L/00011923/1

• Opis nieruchomości – Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie nadmorskiej miasta, uzbrojenie techniczne pełne (działka w terenie zurbanizowanym), dostępność komunikacyjna dobra. Kształt nieruchomości regularny. Otoczenie i sąsiedztwo dobre – działki zabudowane budynkami hotelowymi, usług turystyki. Wzdłuż wschodniej granicy oraz od ul. Morawskiego do działki nr 64 przebiegają instalacje gazowe.

• Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 4.1UZ,UT - tereny zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego i usług turystycznych; zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, budynki hotelowe, pensjonatowe oraz obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne.

• Forma zbycia nieruchomości – własność.

• Cena wywoławcza w zł – 3.731.000,- brutto (w tym VAT 23%)

• Wadium w zł – 375.000,-

• Postąpienie minimalne w zł – 37.310,-

1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

2. Na nieruchomości znajdują się zakrzewienia i zadrzewienia. Ich ewentualna wycinka może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia w odrębnym postępowaniu.

3. Przez teren działki przebiegają sieci gazowe gsD150, gs90. Zmiana ich przebiegu może nastąpić wyłącznie w porozumieniu i za zgodą właściciela instalacji, staraniem i na koszt Nabywcy działki.

4. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ul. A. Sułkowskiego, ul. Wschodnią a ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 czerwca 2020 r., poz. 2637 działka leży w terenie oznaczonym symbolem 4.1UZ,UT- przeznaczenie: tereny zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego i usług turystycznych; zasady zagospodarowania: zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, budynki hotelowe, pensjonatowe oraz obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne, linie zabudowy: nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, powierzchnia zabudowy: nie mniejsza niż 10% i nie większa niż 30%, powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 45%, wysokość zabudowy: nie większa niż 20,0 m n.p.m., z zastrzeżeniem, że dopuszcza się wysokość zabudowy nie większą niż 24,0 m n.p.m. na powierzchni nie większej niż 20% powierzchni zabudowy, wskaźnik intensywności zabudowy: nie mniejszy niż 1,0 i nie większy niż 3,5, dachy płaskie, dopuszcza się grodzenie terenów elementarnych wyłącznie ogrodzeniem metalowym, ażurowym o wysokości nie większej niż 1,50 m, z zastrzeżeniem, że zakazuje się: grodzenia terenów elementarnych od strony przyległych dróg publicznych i ciągów pieszo-rowerowych, przy czym zakaz ten nie dotyczy wydzielonych na terenach elementarnych placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, zakazuje się lokalizacji reklam, za wyjątkiem szyldów informujących wyłącznie o prowadzonej w budynku działalności, lokalizowanych w pasie przyziemia elewacji budynków lub ponad dachem budynku, o wysokości 1,0 m, w formie neonów i tablic, w tym podświetlanych; miejsca do parkowania należy realizować na powierzchni działki budowlanej i/lub w garażu, w tym podziemnym, w ilości liczonej jako suma odpowiednio dla budowy, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania:- nie mniej niż 1 miejsce do parkowania na każdą jednostkę mieszkalną lub apartamentową, - nie mniej niż 3 ogólnodostępne miejsca do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową; obsługę komunikacyjną poprzez dojścia i dojazdy: z projektowanej drogi wewnętrznej 1KDW i/lub z drogi publicznej klasy dojazdowej 5KDD - ul. Wschodniej dla części terenu elementarnego 4UZ,UT przyległego do niej; w zakresie ochrony przed hałasem kwalifikację terenu do strefy ochronnej „A” uzdrowiska. Nieruchomość znajduje się w pasie ochronnym brzegu morskiego, obszarze chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”, w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej, na terenie górniczym „Kołobrzeg” i w obszarze górniczym „Kołobrzeg II” dla wód leczniczych, na których obowiązują zasady ujęte w formie nakazów i zakazów zawarte w przepisach odrębnych.

5. Powierzchnia, kształt działki oraz linia zabudowy oznaczona w ww. MPZP ograniczają możliwości jej zabudowy i wykluczają zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości, co uzasadnia jej sprzedaż w przetargu ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych.

6. Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

1) wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2022 roku na rachunek Gminy Miasto Kołobrzeg w PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin 25 1020 2791 0000 7502 0228 1632; za datę wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na rachunek sprzedającego;

2) posiadanie tytułu prawnego w postaci:

a. prawa własności do nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Franciszka Morawskiego (działka nr 64 obr. 6);

b. prawa własności do nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Franciszka Morawskiego (działka nr 11/4 obr. 6);

c. prawa własności do nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Franciszka Morawskiego (działka nr 43/1 obr. 6);

d. prawa własności do nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Wschodniej 35 (działka nr 15/10 obr. 6);

czego dowodem będzie pisemne oświadczenie złożone przez właścicieli nieruchomości.

7. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się na dzień 21 września 2022 roku. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Prezydenta Miasta Kołobrzeg w Urzędzie Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 13 do godziny 14.00.

8. Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa w pkt 6 dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kołobrzeg w dniu 21 września 2022 roku o godz. 15.00.

9. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapoznać się z istniejącym stanem prawnym, technicznym, sposobem zagospodarowania oraz stanem faktycznym nabywanej działki; przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Kołobrzeg i rysunkiem planu; ewentualnie posadowionymi na nieruchomości sieciami, urządzeniami i infrastrukturą techniczną, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwości zagospodarowania nabywanej nieruchomości.

10. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2022 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13 o godzinie 13.00

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium. O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie zawartych w ww. zawiadomieniu sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy ponosi nabywca. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości, można uzyskać w Urzę­dzie Miasta Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13, pokój 303, tel. 94 35 515 62 lub e-mail: Zapytaj o Ofertę Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na internetowej stronie Urzędu Miasta Kołobrzeg pod adresem www.kolobrzeg.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Opracowała: Ewa Pyjek

Z-ca Naczelnika

tel.: +48 94 35 51 562

Skontaktuj się z oferentem

pokaż/schowaj
Oferta Bezpośrednia
Kołobrzeg

Numery kontaktowe:

Pokaż numer
Zapytaj o ofertę