zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Działka na sprzedaż 9 909,00 m²

Oferta bezpośrednia

729 000 zł

Bielawa

Powierzchnia:
9 909,00 m²
Cena za m²:
74 zł/m²
Projekt i wykończenie "POD KLUCZ" od redNet Dom Zapytaj o ofertę wykończenia >
Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

pokaż/schowaj
Rodzaj działki
budowlana
Data dodania
2022-07-29
Data aktualizacji
2022-08-06

Opis oferty
Opis oferty
pokaż/schowaj

Załącznik do Zarządzenia nr 196/22 Burmistrza Miasta Bielawa

z dnia 27 lipca 2022 r.

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Podstrefie Bielawa WSSE „INVEST-PARK” Bielawa

Nieruchomość jest własnością Gminy Bielawa, to niezabudowana i niezagospodarowana działka gruntu, oznaczona ewidencyjnie numerem 61/9 obręb Północ, o pow. 0, 9909 ha, użytkiem RIIIa i jest ujawniona w księdze wieczystej nr SW1D/00052863/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Działka płaska, położona poniżej poziomu jezdni sięgacza, przy ul. Strefowej w Bielawie. Na działce ustanowiono bezterminową i nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. Treść zapisu o służebności przesyłu została wpisana do działu III księgi wieczystej nr SW1D/00052863/8. Sieci uzbrojenia znajdują się w drodze wewnętrznej ulicy Strefowej oraz ulicy Grunwladzkiej. Od strony pólnocno-wschodniej graniczy z rowem melioracyjnym. Zgodnie z treścią ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych inwestor zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Dla obszaru obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „A” w rejonie ulicy Grunwaldzkiej w Bielawie (Uchwała Nr LXV/460/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r.), który przedmiotową nieruchomość przeznacza na cele aktywności gospodarczej, przemysłu i składów jako funkcji podstawowej, oznaczony w planie symbolem AG. I przetarg miał miejsce 29.03.2022 r., II przetarg w dniu 05.07.2022 r.

Cena wywoławcza wynosi 729.000,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100). Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. Nr 15 /II p./.

Warunki ogólne:

1) Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości 23 %.

2) Nieruchomość jest wolna od długów, obciążona prawem pierwokupu na rzecz WSSE „Invest-Park” Sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu podmiotu zarządzającego terenem podstrefy Bielawa Wałbrzyskiej

Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest- Park” oraz umową dzierżawy do 30.09.2022 r.

3) Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej działki należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Bielawa: Santander Bank Polska SA. 1 O/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej w dniu 06.10.2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.

4) Kwota wadium wpłaconego przez nabywcę zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości.

5) Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargów, zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

6) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, lub

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące),

- cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278), obowiązany jest uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

- w przypadku przystąpienia do przetargu przez osobę fizyczną pozostająca w związku małżeńskim wymagana jest zgoda drugiego współmałżonka na przystąpienie do przetargu i działanie w jego imieniu zgodnie z art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1359 t.j.).

7) Sprzedawca w terminie 21 dni zobowiązany jest, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wadium.

8) Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy Bielawa: Santander Bank Polska S.A. 1 O/Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.

9) Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.

10) Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.

11) W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia technicznego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt. Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych warunków przyłączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia terenu, określą właściwe służby na wniosek nabywcy. Koszt przyłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy. Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

12) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

13)Dodatkowe informacje dotyczące przetargu i nieruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 (II p), tel. 74-832-87-59. Szczegółowe informacje dotyczące warunków zagospodarowania i zabudowy udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 ( II p), tel.74832-87-51.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronach www.um.bielawa.pl i www.bip.um.bielawa.pl.

BURMISTRZ

Andrzej Hordyj

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia: 28.07.2022 r.

Skontaktuj się z oferentem

pokaż/schowaj
Oferta Bezpośrednia
GC Trader

Numery kontaktowe:

Pokaż numer
Zapytaj o ofertę