zamknij Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Biuro na sprzedaż 823,49 m²

Oferta bezpośrednia

1 099 800 zł Zapytaj o kredyt >

Łukasiewicza, Jelenia Góra

Powierzchnia:
823,49 m²
Cena za m²:
1 336 zł/m²
Projekt i wykończenie "POD KLUCZ" od redNet Dom Zapytaj o ofertę wykończenia >
Szczegóły oferty

Szczegóły oferty

pokaż/schowaj
Przeznaczenie lokalu
biuro
Data dodania
2022-07-21
Data aktualizacji
2022-08-06

Opis oferty
Opis oferty
pokaż/schowaj

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

w I Przetargu nieograniczonym, pisemnym

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie,

Oddział w Jeleniej Górze, ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.480.120,62 zł

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod nr KRS 0000073321

ZAPRASZA

do udziału w przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Jeleniej Górze

przy ul. Łukasiewicza 5, tj.: prawa użytkowania wieczystego gruntu – działki nr 323

o powierzchni 1292 m² (AM 5, obręb ewidencyjny 0019 - Jelenia Góra 2) wraz z prawem własności czterech budynków o łącznej powierzchni 823,49 m2 i budowli posadowionych

na tej działce z wyłączeniem urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00036360/0.

Zbycie prawa użytkowania wieczystego do działki nr 323 nastąpi pod warunkiem jednoczesnego ustanowienia przez nabywcę na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. bezpłatnej

i bezterminowej służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. zlokalizowanych w granicach ww. działki.

Cena wywoławcza: 1 099 800,00 zł netto

(słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100)

Termin i miejsce składania ofert: do 28.09.2022 r. do godz. 15:00 w kancelarii TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze przy ul. Bogusławskiego 32 w Jeleniej Górze.

Kopertę zawierającą ofertę należy wysłać na adres Sprzedającego: TAURON

Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, Wydział Organizacji i Administracji,

ul. Bogusławskiego 32, 58 - 500 Jelenia Góra, w terminie składania ofert (decyduje data

i godzina wpływu do kancelarii). Pisemne oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w jednej, zaklejonej kopercie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu (siedziby firmy) Oferenta oraz oznaczyć w niżej wskazany sposób: „PRZETARG PISEMNY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W JELENIEJ GÓRZE PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 5 – dz. nr 323. Nie otwierać przed 29.09.2022 r. godz. 12:00”.

Wadium: należy wnieść do dnia 27.09.2022 r. w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 109 980,00 zł przelewem na konto: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze,

mBank nr 39 1140 1078 0000 4077 2300 2001,

z adnotacją: „Wadium do przetargu na zbycie nieruchomości Jelenia Góra ul. Łukasiewicza 5 - dz. nr 323”.

Za datę wniesienia Wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego.

Termin i miejsce przeprowadzenia Przetargu: 29.09.2022 r., godzina 12:00, siedziba TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, ul. Bogusławskiego 32, mała sala konferencyjna nr S16. Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby Covid-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu Przetargu: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, ul. Bogusławskiego 32, Wydział Organizacji i Administracji, w dni robocze, w godz.: od 8:00 do 14:00 pod numerem telefonu: (75) 88 91 203 lub (75) 88 91 205 lub 572 889 280. Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz.: 9:00 do 13:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem TAURON Dystrybucja S.A., pod ww. numerami telefonów.

Szczegółowe warunki Przetargu udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.tauron-nieruchomosci.pl oraz w siedzibie Spółki.

I. Opis nieruchomości:

Działka gruntu nr 323 o kształcie regularnym zbliżonym do trapezu. Teren zagospodarowany, ogrodzony płotem stalowym. Na działce znajduje się parking dla samochodów osobowych. Część działki od ul. Łukasiewicza zagospodarowana zielenią niską i pojedynczymi drzewami ozdobnymi. Część działki utwardzona (trylinka).

Działka nr 323 zabudowana jest czterema budynkami – jednym biurowym oraz trzema gospodarczymi (magazynowymi).

Budynek biurowy „R” o pow. użytkowej 526,50 m2, wybudowany został w technologii tradycyjnej, murowany z cegły - rok budowy 1938.

Budynek jest w średnim stanie technicznym, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej.

Na parterze budynku znajduje się sześć pomieszczeń biurowych, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie WC, hol oraz klatka schodowa.

Na pierwszym piętrze znajduje się sześć pomieszczeń biurowych, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie WC, korytarz oraz klatka schodowa.

Na poddaszu znajdują się cztery pomieszczenia biurowe, jedno pomieszczenie WC, korytarz oraz klatka schodowa.

Budynek biurowy jest wyposażony w następujące instalacje:

- elektryczną,

- wodno-kanalizacyjną,

- centralnego ogrzewania,

- odgromową,

- telefoniczną.

Funkcjonalność i standard wykończenia pomieszczeń – średni.

Brak podłączenia do pieca c.o.

Budynek zasilany jest obecnie z wewnętrznej sieci elektroenergetycznej Regionu SN i nN Jelenia Góra (obecnie zasilanie obiektu w trakcie demontażu). Przyszły nabywca zobowiązany będzie do wystąpienia o warunki przyłączeniowe.

Budynek magazynowy „P” z garażem o pow. użytkowej 99,15 m2. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej, w zabudowie zwartej - rok budowy 1968. Funkcjonalność i standard wykończenia pomieszczeń – średni.

Wiata obudowana o pow. użytkowej 116,8 m2.

Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, w zabudowie zwartej – rok budowy 1982. Funkcjonalność i standard wykończenia – średni.

Budynek boksów o pow. użytkowej 81,04 m2. Budynek magazynowy, z wydzielonymi boksami magazynowymi, parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej, w zabudowie zwartej - rok budowy 1968. Funkcjonalność i standard wykończenia – średni.

Zbycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 323 nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem przez nabywcę na rzecz TAURON Dystrybucji S.A. bezpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu dla następujących urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. posadowionych na zbywanej działce, tj.:

1) odcinka linii kablowej niskiego napięcia JGJ24101/18 – całkowita długość 38 m,

2) odcinka linii kablowej niskiego napięcia JGJ24101/1 – całkowita długość 16 m,

szerokość pasa służebności 0,5 m.

Rozmieszczenie ww. odcinków linii nN przedstawia mapka załączona do ogłoszenia.

Przedmiotowa służebność przesyłu polegać będzie na:

1) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej poprzez istnienie na jej terenie urządzeń technicznych w postaci linii kablowych niskiego napięcia, będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze,

2) znoszeniu istnienia na nieruchomości obciążonej wyżej wymienionych urządzeń technicznych,

3) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji oraz usuwania awarii wyżej wymienionych urządzeń wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem i w dowolnym czasie.

II. Przeznaczenie nieruchomości:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 323.

Zgodnie z zapisami obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jelenia Góra, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 245.XXXIV.2016 z dnia 8 listopada 2016 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest

na terenie oznaczonym symbolem: P – obszary przemysłowe.

III. Dodatkowe informacje:

Opodatkowanie podatkiem VAT:

Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu – działki nr 323 oraz budynków i budowli będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem Oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. Z Klauzulą można również zapoznać się na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo

Skontaktuj się z oferentem

pokaż/schowaj
Oferta Bezpośrednia
Nieruchomości Dolnośląskie

Numery kontaktowe:

Pokaż numer
Zapytaj o ofertę